Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/93

Click to flip

93 Cards in this Set

 • Front
 • Back
barnetoget (et)
the children's parade/procession
befolkning (en)
population
ensom
lonely
forelsket
in love
fryktelig
terribly
Kongefamilien
the Royal Family
lei meg
sorry
løpe
run
marsjer (en marsj)
marches
melodier (en melodi)
tunes
musikk-korps (et)
brass band
om forlatelse
sorry/please forgive me
omegn (en)
surrounding area
prosesjon (en)
procession
sjalu
jealous
skolebarna (et skolebarn)
the school children/pupils
skulle ønske
really wish
sommerklær
summer clothes
spiller (å spille)
play/plays
såret (å såre)
hurt/wounded
tilgi
forgive
tog (et)
train/procession
vinker (å vinke)
wave/waves
brystet (et)
the chest/breast
bånd (et bånd)
ribbons
hendene (en hånd)
the hands
herfra
from here
hestene (en hest)
the horses
holde orden på
keep in order
i morges
this morning
ide' (en)
idea
kronprinsen (en)
the crown prince
kult
cool
mennesker (et menneske)
people
nærmere
nearer
politimennene (en politimann)
the policemen
roper (å rope)
shout/shouts
super
super
synd
a pity
tusener (et tusen)
thousands
tålmodige (tålmodig)
patient
ungene (en unge)
the kids
verdens (en verden)
the world's
aksepterte (å akseptere)
accepted
Danmark
Denmark
dansk
Danish
del (en)
part
egentlig
really
en annen gang
another time
grunnlov (en)
constitution
het (å hete)
was called
historie (en)
history
hybel (en)
bedsit
krig (en)
war
land (et)
country
mas (å mase)
nag
Napoleonskrigen (en)
the Napoleonic war
najonaldag (en)
National day
prins (en)
prince
selvstendig
independent
svensk
Swedish
særlig
especially
union (en)
union
utkjørt
exhausted
varte (å vare)
lasted
vikingtiden (en)
the Viking age
Gratulerer med dagen!
Congratulations of the Day!
Gratulerer med syttende mai!
Happy 17th May!
Unnskyld.
Excuse me.
Jeg er lei meg.
I am sorry.
Jeg er lei for at...
I am sorry that...
Om forlatelse.
Forgive me.
Tilgi meg!
Forgive me!
Kan du tilgi meg?
Will you forgive me?
Er du sint på meg?
Are you cross with me?
Ikke vær sint på meg!
Don't be cross with me!
Ikke mas!
Don't nag!
Jeg skulle ønske...
I wish...
Jeg skulle ønske du var her nå.
I wish you were here now.
Jeg skulle ønske at jeg var rik.
I wish I were rich.
Han er kjempekjekk.
He is handsome, wonderful, etc.
Han er super!
He is super!
Han er ike så verst.
He is not too bad.
Han er kjempedum!
He is very stupid!
Jeg er lei meg.
I am sorry.
Jeg er lei av...
I am fed up with/tired of...
Jada!
Yes I know!
Så fint at...
How nice that...
Så pen du er!
How pretty you are!
Så hyggelig å se deg!
How lovely to see you!
Når kommer du?
When are you coming?
Når kommer du, da?
When are you coming, then?
kilometer (en)
kilometre(s)