Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(en) aftens
supper, evening meal
en dessert
dessert
en fisk
fish
(en) formiddagsmat
lunch
en frokost
breakfast
en gaffel
fork
en hånd
hand
en kaffe
coffee
en kelner
waiter
en kniv
knife
en kopp
cup
(en) mat
food
(en) melk
milk
en middag
dinner
en ost
cheese
en potet
potato
en regning
bill, check
en restaurant
restaurant
en skje
spoon
en te
tea
(en) tid
time
en varmrett
hot dish
ei brødskive
a slice of bread
ei kake
cake
ei liste
list
(ei) saft
juice
ei skinke
ham
et småkake
cookie
et egg
egg
et glass
glass
(et) kjøtt
meat
et måltid
meal
et par
a couple (of), a pair of
(et) pålegg
sandwich spread, sandwich topping
et smørbrød
sandwich (open faced)
et spisekart
menu, bill of fare
(et) syltetøy
jam
(et) vann
water
grønnsaker
vegetables
noe
something, anything
noen
someone, anyone, somebody, anybody
å få
to get, to have (v.)
å holde
to hold, to keep (v.)
å la
to let (v.)
å si (sier)
to say (v)
å spise
to eat (v.)
kan
can, am able to (hv.)
must, have to (hv.)
skal
shall, am going to (hv.)
vil
will, want to (hv.)
høyre
right
mer
more (adj.)
venstre
left (adj.)
da
then, at that time (adv.)
seinere
later (adv.)
snart
quickly, soon (adv.)
tilbake
back (adv.)
etter
after (prep.)
hvilken
which (interr.)
mens
while (conj.)
og så videre (osv)
and so forth
takk for maten
thanks for the food
vel bekomme
you're welcome (after food)
i venstre hånd
i høyre hånd
in the (left) hand
in the (right) hand
jeg skal ha (et par smørbrød)
I would like, I'm going to have (a couple of sandwiches)
kan jeg få (spisekartet)
may I have (the menu)
la (oss, meg, ham, osv)
let (us, me, him, etc)
la oss det
let's
til (frokost)
for (breakfast)
et par (smørbrød)
a couple of sandwiches
et glass (melk)
a glass of milk
en kopp kaffe
a cup of coffee
ved åtte-tiden
around eight o'clock
Det nytter ikke å gråte over spilt melk.
It's no use crying over spilt milk.