Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back
en dame
lady
en film
film, movie
en konge
king
en mann (menn)
man (men)
en nordmann (nordmenn)
Norwegian (Norwegians)
ei bok (bøker)
book (books)
ei lampe
lamp
ei seng
bed
et bord
table
et brev
letter
et frimerke
stamp
et hus
house
et lys
candle, light
et navn
name
et teppe
carpet, rug
ingen
nobody, no one, none (pron.)
meg
me (pron.)
oss
us (pron.)
dere
you (pron.)
ham
him (pron.)
henne
her (pron.)
dem
them (pron.)
deg
you (pron.)
å banke
to knock (v.)
å bo
to live/dwell
å gjøre (gjør)
to do
å hilse
to greet
å kjenne
to know/be acquainted with
å lyse
to light
å se
to see
å se på
to look at/watch
å sitte
to sit
å stoppe
to stop
å tro
to believe
å tulle
to be foolish/talk nonsense
å skulke
to play hookey/skulk
allerede
already
allikevel
anyway
borte
gone, away, off (location)
der borte
over there
heller
either
hjemme
at home (location)
av
of (prep.)
mot
towards, to (prep.)
om
about, concerning (prep.)
ved
by (prep.)
fordi
because (conj.)
hvem
who, whom (interr. pron.)
hvorfor
why (interr. pron.)
det var det
that's right
å ha rett
to be right
å ha det bra
to be fine
ikke nå heller
not now either
å hilse på
to greet (somebody)
hei
hi, hey
hilsen
regards (closing a letter)
kjære
dear (letter salutation
éi
one (feminine)
én
one (masculine)
ett
one (neuter)
Hver sin lyst.
To each his own.