Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/115

Click to flip

115 Cards in this Set

 • Front
 • Back
alle steder
everywhere
ambulanse (en)
ambulance
badet (å bade)
swam/bathed
campingplass (en)
campsite
fant (å finne)
found
fantastisk
fantastic
fjellet (et)
the mountain
flere
several
folk
people
for
too
grader (en grad)
degrees
har hatt (å ha)
have/has had
havet (et)
the ocean
hodet (et hode)
the head
hvor
how
hygget seg (å hygge seg)
had a good time
høyt (høy)
tall/high
kald
cold
mot
towards
mørkt (mørk)
dark
naturen (en)
the landscape/scenery/nature
rødt (rød)
red
satte opp (å sette opp)
set up
skrek (å skrike)
screamed
sted (et)
place
stille
quietly
stoppet (å stoppe)
stopped
sørover
southwards
syntes (å synes)
thought/was of the opinion that
så (å se)
saw/looked
tenkte (å tenke)
thought
toppen (en)
the top
ulykke (en)
accident
utsikten (en)
the view
varmt (varm)
warm
vondt
pain/hurt
ansiktet (et)
the face
arm (en)
arm
blitt (å bli)
become/been
brukket (å brekke)
broken
drakk (å drikke)
drank
hjernerystelse (en)
concussion
kaste opp
be sick/throw up
kraftig
strong/heavy
kroppen (en)
the body
kvalm
feeling sick/nauseous
noe
something/anything
nok
perhaps
påkjørt av
hit by (a car/bus etc.)
røre seg
move (herself)
sengen (en)
the bed
speilet (et speil)
the mirror
sting (et)
stitch
står (å stå)
stand/stands
sykehuset (et)
the hospital
sykepleier (en)
nurse
sykeseng (en)
hospital bed
våkner (å våkne)
wakes up
andre
second
arr (et)
scar
au!
ouch!
etasje (en)
floor
fjerde
fourth
frisk
health/well
føttene (en fot)
the feet
helt
quite/completely
hånden (en)
the hand
hår (et)
hair
klippet (å klippe)
cut
legen (en lege)
the doctor
munnen (en)
the mouth
nesen (en nese)
the nose
plaster (et)
plaster
potet (en)
potato
prøver (å prøve)
try/tries
rom (et)
room
skjev
crooked
som
as/like
stakkars
poor
svart
black
sår (et)
sore/wound
tredje
third
treffe (å treffe)
to meet
uten
without
virkelig
really
øynene (et øye)
the eyes
Hva er i veien med deg?
What is the matter with you?
Jeg har vondt i...
I have a pain in the...
Jeg har vondt i hodet.
I have a sore head.
Jeg har vondt i en finger.
I have a sore finger.
Det gjør vondt...
It hurts...
Det gjør vondt i magen min.
My stomach hurts.
Det gjør vondt i hodet.
My head hurts.
Jeg har vondt alle steder!
It hurts everywhere!
Jeg har hodepine.
I have a headache.
Stakkars deg!
Poor you!
Jeg er trett.
I am tired.
Jeg er i dårling humør.
I am in a bad mood.
Jeg føler meg dårlig.
I feel bad/unwell.
Jeg føler meg syk.
I fell ill.
Jeg har diare'.
I have diarrhoea.
Jeg er kvalm.
I feel nauseous.
Jeg føler meg kvalm.
I feel nauseious.
Jeg må kaste opp!
I have to throw up/vomit!
Jeg føler meg bedre i dag.
I feel better today.
Jeg er frisk som en fisk!
I am healthy as a fish!
God bedring!
Good/speedy recovery!
Au!
an expression of pain (ouch!)
Æsj!
shows irritation or disgust (yuk!)
Isj!
more irritation and disgust!
Huff!
grumbling or being irritated
Fy!
showing strong disapproval, and mainly used when talking to children or dogs
Pytt!
Never mind!
Stakkars deg!
Poor you!
Åh!
expressing delight, amazement or horror, depending on the tone of voice.