Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/157

Click to flip

157 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bak
behind
disken (en)
the counter
døren (en)
the door
dårlig
bad
finner (å finne)
find/finds
frimerker (et frimerke)
stamps
humør (et)
humour/mood
hundre (et)
hundred
hundreogtrettiåtte
a hundred and thirty-eight
hvilke
which (plural)
kiosk (en)
kiosk
kjøpe (å kjøpe)
buy
kort (et)
postcards(s)
koster (å koste)
cost/costs
kroner (en krone)
the Norwegian monetary unit
bak
behind
disken (en)
the counter
døren (en)
the door
dårlig
bad
finner (å finne)
find/finds
frimerker (et frimerke)
stamps
humør (et)
humour/mood
hundre (et)
hundred
hundreogtrettiåtte
a hundred and thirty-eight
hvilke
which (plural)
kiosk (en)
kiosk
kjøpe (å kjøpe)
buy
kort (et)
postcards(s)
koster (å koste)
cost/costs
kroner (en krone)
the Norwegian monetary unit
mener (å mene)
mean/means
ned
down
nesten
almost
noen
some
post (en)
post
regner (å regne)
rains
selger (å selge)
sell/sells
sende
send
små (liten)
small
stativ (et)
stand
turistinformasjonen
the tourist information office
ved
by
vet (å vite)
know/knows
alt
all/everything
andre
other
brosjyre (en)
brochure
denne
this
enden (en)
the end
for
for
forklare (å forklare)
explain
gjøre
do
hjelpe
help
hjelpen (en)
the help
ingen
no
kanskje
perhaps
mannen (en)
the man
minutter (et minutt)
minutes
museer (et museum)
museums
Nationaltheatret
the National Theatre (also a bus/train and tram stop)
pop-konserter (en pop-konsert)
pop concerts
smiler (å smile)
smile/smiles
Sentralbanestasjonen
the Central Railway Station
tjue
twenty
uken (en uke)
the week
unnskyld
excuse me
ut
out
utstillinger (en utstilling)
exhibitions
åpningstider (en åpningstid)
opening times
En gang til
Once more
Ingen årsak
No reason/that's all right/don't mention it
alene
alone
altfor
much too
bank (en)
bank
begge
both
dine
your/yours (plural)
ditt
your/yours (singular for et words)
hva slags
what kind of/what sort of
hverandre
each other
kassen (en)
the till/cashdesk
kvitteringen (en)
the receipt
lett
easy
lik
like
mynter (en mynt)
coins
navnet (et)
the name
noe
something
papiret (et)
the paper
penger
money
reisesjekker (en reisesjekk)
traveller's cheques
rest (en)
remainder/rest
sant
true
sedler (en seddel)
notes/banknotes
sitt
his/her own
skrive (å skrive)
write
trenger (å trange)
need/needs
tusen (et)
thousand
veksle (å veksle)
change/exchange
Jeg vil gjerne kjøpe
I would like to buy
Kan jeg få...?
May I have...?
Kan du si meg hvor...er?
Can you tell me where...is?
Hvor er...?
Where is...?
Vet du hvor...er?
Do you know where...is?
Hvor finner jeg...?
Where will I find...?
Mener du den gaten der?
Do you mean that street there?
Vil du si det en gang til?
Would you say it once more?
Vil du forklare det en gang til?
Would you explain it once more?
Du må gå ned den gaten der.
You must go down that street there.
Gå til venstre bort denne gaten her.
Go/turn left along this street here.
Ta den trikken du ser der borte.
Take the tram you see over there.
Kortene koster tjueseks kroner.
The cards cost 26 kroner.
Frimerkene kosten atten kroner.
The stamps cost 18 kroner.
Jeg har ingen norske penger.
I have no Norwegian money.
Jeg trenger norske penger.
I need some Norwegian money.
Jeg vil gjerne veksle noen reisesjekker.
I would like to cash some traveller's cheques.
Hvor er banken?
Where is the bank?
Hvor er Slottet?
Where is the Palace?
Hvor finner jeg en kiosk?
Where do I find a kiosk?
Hvor finner jeg et toalett?
Where do I find a toilet?
Unnskyld!
Excuse me/sorry!
Takk.
Thank you.
Takk for hjelpen.
Thank you for the (your) help.
Ingen årsak.
No reason/don't mention it.
denne
this
dette
this
disse
these
den
that
det
that
de
those
Vi teller videre fra ti
We count up from ten
elleve
11
tolv
12
tretten
13
fjorten
14
femten
15
seksten
16
sytten
17
atten
18
nitten
19
tjue (tyve)
20
tjueen (en og tyve)
21
tjueto (to og tyve)
22
tjuetre (tre og tyve)
23
tretti (tredve)
30
trettien (en og tredve)
31
trettito (to og tredve)
32
førti
40
femti
50
seksti
60
sytti
70
åtti
80
nitti
90
hundre
100
to hundre
200
1000
tusen
NOK
Norwegian krone
lenge
a long time
se på
look at
si
say, tell