Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/92

Click to flip

92 Cards in this Set

 • Front
 • Back
arbeider (å arbeide)
work/works
blå
blue
borte
away
brune (brun)
brown
brygge (en)
quay
bygning (en)
building
der
there
dronningen (en dronning)
the queen
etterpå
afterwards
festning (en)
castle
først
first
gater (en gate)
streets
geitoster (en geitost)
goat's cheeses
grønn
green
gul
yellow
her
here
hus (et)
house
konge (en)
king
langt
far
ligger (å ligge)
lie/lies
likner (å likne)
look/looks like
park (en)
park
Rådhuset(et rådhus)
the City Hall
ser seg om
look/looks around
sjøen (en sjø)
the sea
skinner (å skinne)
shine/shines
Slottet (et slott)
the palace
trikken (en trikk)
the tram
tårnene (et tårn)
the towers
ute
outside
vakker
beautiful
alle
everybody/all
ambassaden (en ambassade)
the embassy
amerikanske (amerikansk)
American
bedre
better
britiske (britisk)
British
den
it
dit
there
gå av
get off
om sommeren
in the summer
pen
pretty/handsome
venstre
left
åpen
open
broen (en)
the bridge
bronse
bronze
disse
these
fontenene (en fontene)
the fountains
granitt (en)
granite
gutten (en)
the boy
hvem
who
igjen
again
kafe' (en)
cafe'
laget (å lage)
made
monolitten (en)
the monolith
piken (en pike)
the girl
portene (en port)
the gates
rundt
around
sikkert
surely
sinte (sint)
cross
skulpturene (en skulptur)
the sculptures
synes (å synes)
think(s)/to be the opinion of
søt
sweet
tykke (tykk)
thick/fat
vann (et)
water
Hvor ligger Slottet?
Where is (lit. lies) the Palace?
Slottet er til høyre.
The Palace is to the right.
Slottet ligger til høyre.
The Palace is/lies to the right.
Hvor er Akershus festning?
Where is Akershus castle?
Akershus ligger til venstre.
Akershus is/lies to the left.
Du ser Akershus til venstre.
You see Akershus on the left.
Hvor er Rådhuset?
Where is the City Hall?
Til venstre ser du Rådhuset.
To the left is (you see) the City Hall.
Du ser Rådhuset til venstre.
You see the City Hall to the left.
Kan du se Frognerparken?
Can you see Frogner Park`?
Den er der borte.
It is over there.
Du ser den der borte.
You see it over there.
Hvor er fontenen?
Where is the fountain?
Den er der borte til venstre.
It is over there to the left.
Du ser den der borte til venstre.
You see it over there to the left.
Jeg liker den lille skulpturen.
I like the small statue/sculpture.
Jeg synes at den pene piken er best.
I think that the pretty girl is the best.
Jeg vil gjerne se Holmenkollbakken.
I would like to see the Holmenkoll ski-jump.
Jeg liker å reise med trikken.
I like to go/travel by tram.
Jeg liker ikken den store granitt-skulpturen.
I don't like the big grante sculpture.
Jeg synes ikke at Oslo er en pen by.
I don't think Oslo is a beautiful city.
Jeg synes ikke at kaffen er god.
I don't think the coffee is good.
Jeg synes at det er kjedelig å ta trikken.
I think it is boring to by tram.
Jeg synes at Frognerparken er kjedelig!
I think Frogner Park is boring!
Jeg vil heller reise til Amerika!
I would rather go to America!
forbi
past
hovedgate (en)
main street
stopper (å stoppe)
stop/stops