Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hajimemashite
how do you do?
Igirisu-jin desu
I'm British
o-shigoto wa nan desu ka
what is your occupation?
kazoku wa gonin desu
there are five people in my family
ima nanji desu ka
what time is it?
ikura desu ka
how much is it?
yuubinkyoku wa doko desu ka
where is the post office?
nichiyoobi ni nani o shimasu ka
what do you do on sundays?
paatii o shimashoo
let's have a party!
senshuu Kyooto ni ikimashita
last week I went to Kyoto
ii o-tenki desu ne
it's nice weather, isn't it?
supootsu wa tenisu ga suki desu
the sport I like is tennis
Nihongo o yomimashoo
let's read Japanese!
kaimono
shopping
biiru o ippon kidasai
a bottle of beer, please
o-kane
money
yoyaku shitai desu
I want to make a reservation
kono densha wa Sapporo-yuki desu ka
is this the train for Sapporo?
sukii ni ikimashoo
let's go skiing!
asobi ni kite kudasai
please come and visit