Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
was
co?
Ist das ...?
to jest?
ganz
cały, zupełny, zupełnie
toll
wspaniały,
Schauen Sie mal!
patrz
die Straße
ulica
die Allee
aleja
der Platz
miejsce
der Bahnhof
dworzec kolejowy
der Fernsehturm
Wieża telewizyjna
der Dom
Katedra Świętego Piotra w Worms
das Rathaus
ratusz
die Kirche
kosciol
der Park
park
das Straßenschild
znak ulicy
Schau mal!
patrz ( informacja)
auf einen Blick
za jednym razem
Das ist toll!
wspaniale, swietnie
Frühstück
śniadanie;
eine Familie gründen
założyć rodzinę
das Familienmitglied
głowa rodziny
die Eltern
rodzice
die Großeltern
dziadkowie
die Großmutter/die Oma
babcia
der Großvater/ der Opa
dziadek
die Geschwister
rodzeństwo
die Verwandten
krewni
die Tante
ciotka
der Schwiegersohn
zięć
die Schwiegermutter
teściowa
der Schwiegervater
- teść
der Schwager
szwagier
die Schwägerin
-szwagierka
der Stiefvater
ojczym
verwitwet
wdowiec
verheiratet
żonaty
ledig
kawaler/ panna
die alte Jungfer
stara panna
der alte Junggeselle
stary kawaler
die Taufe
chrzest
der Pate
chrzestny
das Taufkind
chrześniak
heiraten
żenić się, wychodzić za mąż
die Braut
narzeczona
der Bräutigam
narzeczony
der Volljährige
pełnoletni
der Erwachsene
dorosły
der Minderjährige
niepełnoletni
Kinder erziehen
wychowywać dzieci
in Rente sein
być na rencie