Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
věznici
constrained, incarcerated
odpykávají
served
trest
penalty
pokusili
attempted
dozorce
warden
Vyšetřovatel je obvinil z pokusu ublížení na zdraví ve spolupachatelství, informovala mluvčí všehrdské věznice Bronislava Vetešníková. Za to jim hrozí až osmileté vězení. Motiv
činu vyšetřovatel zjišťuje.
investigator, charged, hurting,partners in crime,
Vyšetřovatel
investigator
obvinil
charged
ublížení
hurt