Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/141

Click to flip

141 Cards in this Set

 • Front
 • Back
mén
huǒ
lín
dīng
dāo
yòu
kǒu
liù
ma
ne
妈妈
māma
哥哥
gēge
rén
shí
zhōng
bèi
shǐ
shēng
zhě
men
dōu
老师
lǎoshī
中国
zhōngguó
医生
yīshēng
shì
xiǎo
xīn
shuǐ
yuè
shǒu
tián
bái
zhǐ
yán
认识
rènshi
语言
yǔyán
汉语
hànyǔ
朋友
péngyou
贵姓
guìxìng
nín
jiào
de
èr
ér
jǐng
wén
jiàn
qiě
qīng
zài
zuò
请问
qǐngwèn
zhè
jìn
再见
zàijiàn
学生
xuésheng
hǎo
小姐
xiǎojiě
不用
búyòng
jiǔ
cùn
gōng
wáng
sān
shēn
duì
有意思
yǒu yìsi
天气
tiānqì
tài
什么
shénme
时候
shíhou
现在
xiànzài
明天
míngtiān
时间
shíjiān
shuō
máng
谢谢
xièxie
kāi
xià
yuán
piàn
gōng
zhǎng
lái
jiè
zhuān
yáng
shù
wéi
hěn
高兴
gāoxìng
kàn
学院
xuéyuàn
名片
míngpiàn
à
教授
jiàoshòu
丁力波
Dīng LìBō
zhāng
shéi
介绍
jièshào
名字
míngzi
爸爸
bàba
美术
měishù
加拿大
jiānádà