Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/70

Click to flip

70 Cards in this Set

 • Front
 • Back
balík
parcel ['pa:səl]
ach ano
oh right [əυ 'rait]
támhle
over there ['əυvə đe:ə]
skvěle
lovely ['lavli]
klíče od auta
car keys [ka: ki:z]
každodenní předměty
everyday objects ['evridei obdžekts]
fotografický aparát
camera ['kemərə]
kreditní karta
credit card ['kredit ka:d]
známky
stamps [stemps]
mobil
mobile phone ['məυbail 'fəυn]
kartáč
brush [braš]
deník, plánovací kalendář
diary ['daiəri]
mince
coin [koin]
šeková knížka
cheque book [ček 'bυk]
telefonní karta
phone card [fəυn ka:d]
slovník
dictionary ['dikšənəri]
občanský průkaz (identifikační karta)
identity card [ai'dentəti ka:d]
papírový kapesník
tissue ['tišju:]
peněženka
wallet ['wolət]
sladkosti, bonbóny
sweets [swi:ts]
brýle, sklenice
glasses [gla:siz]
Co se děje?
what's the matter? [whots də 'metə]
mít s sebou
have with you [hev wiđ jυ]
bohatý
rich [rič]
motorka
motorbike ['məυtəbaik]
značka (např. auta)
make(n) [meik]
domácí mazlíček
pet [pet]
pohodlný
comfortable ['komftəbəl]
skvělý, ohromný
great [greit]
profesionální
professional [pro'fešənəl]
vlastně
actually [ektčuəli]
o
about [ə'baut]
hra
game [geim]
manželka
wife [waif]
sestřenice, bratranec
cousin ['kazən]
babička
grandmother [grendmađə]
vnuk
grandson [grendsan]
možná
maybe ['meibi:]
prarodiče
grandparents [grendperənts]
dědeček
grandfather [grend_fa:đə]
vnučka
granddaughter [gren'do:tə]
teta
aunt [a:nt]
strýc
uncle [ankəl]
synovec
nephew ['nefju:]
neteř
niece [ni:s]
v příbuzenském vztahu
related [ri'leitəd]
ekonomie
economics [i:'kənomiks]
legrační
funny ['fani]
chytrý
clever ['klevə]
Jak se řekne….
How do you say… [haυ du jυ: sei]
Můžete to zopakovat?
Can you say that again? [kən jυ: sei đet ə'gen]
Jak  se speluje…?
How do you spell...? [haυ 'du  'jυ spel]
Můžete to napsat na tabuli?
Can you write it on the board? ['ken ju: rait it on də bo:d]
znamenat, mít význam
mean [mi:n]
nepamatuji se
I don’t remember [ai doυnt ri'membə]
Jak se řekne …?
What’s the word for…? [whots đə 'wə:d fo: ]
nahrávka
recording (n) [ri'ko:diŋ]
samozřejmě
of course [əv 'ko:s]
Na jaké jsme straně?
What page are we on? [whot peidž a: wi: on]
podstatné jméno
noun [naun]
sloveso
verb [və:b]
přídavné jméno
adjective [ə'džektiv]
zájmeno
pronoun [prəunaun]
předložka
preposition [prepozišn]
slabika
syllable [siləbl]
krátký tvar
short form (contraction) [šo:t fo:m]
tázací slovo
question word [kwesčən wə:d]
přízvuk
stress (n) [stres]
čárky ve větě, uvozovky, velká písmena
punctuation [paŋktjueišən]
zvuk
sound [saund]