Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
bochd
poor
dìreach
just, straight
cunnartach
dangerous
eucoireach
criminal
a' faicinn
seeing
feumaidh
must
grèim fhaighinn air
seizing, arresting
a' cur eagal air
frightening (trans)
ag eisteachd ri
listening to
a' fas
growing, becoming
a' dèanamh
doing
a' dìochuimhneachadh
forgetting
a' buanachadh
winning
a' goid
stealing
a' falbh
leaving, quitting
a' ruith
running
a' seòladh
sailing
a' cleachdadh
using
a' sguir
stopping, ceasing
a' rabhadh
warning
a' bruidhinn
speaking, conversing
boireannach
woman
sgìre
parish, county
co-là-deug
fortnight
beatha
life
àm
time, occasion
ceist
question, problem
cothrom
opportunity, chance
seacaid
jacket
bliadhna
year
uighean
eggs
dòigh
way
prìosan
prison
gràineag
hedgehog
poileas
police
crìoch
end
sgeul
story
sgeòil
of a story
oifis
office
amharas
suspicion
ainm
name
rabadh
warning
poball
public
eucoir
crime
air ais
back
leis an sin
with that
mus
before
a dh'ionnsaigh
towards
gun a bhith
not (before a verb)
gu leth
and a half
mar-thà
already
bho
from
gach
each
's docha gun/nach
probably that/not
a dh'aois
of age
a' thoirt ionnsaigh air
to attack (trans)