Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/113

Click to flip

113 Cards in this Set

 • Front
 • Back
grudge
zášť
vengeance
msta
snap up
polapit
deter
odradit
procurement
zásobování
grim
neradostný
proliferation
rozšíření
imminent
bezprostředně hrozící
reversal
obrat
endorse
podporovat
denounce
odsuzovat
torment
mučení, mučit
render
oplatit
reprimand
pokárat
to date
doposud
abstention
zdržení se hlasování
deterrent
zastrašující prostředek
heed
věnovat pozornost
condemn
odsoudit
appalling
děsivý
thug
zločinec
lore
lidová tradice
relay
přenos, přenášet
ingenious
vynalézavý
apt
vhodný
revere
ctít
breadth
šířka
stagger
belhat se
frown
zamračit se
array
sada, šik
sanctuary
svatyně
escalate
stupňovat
reel
navíjet
pound
tlouct
stride
kráčet
affinity
blízký vztah, spříznění
smear
skvrna, zamazat
allege
obvinit, prohlásit
coincide
shodovat se
illegible
nečitelný
jaw
čelist
muse
dumat
genuine
ryzí
grumble
vrčet, reptat
abide
být věren
prone to
náchylný k
redeem
vykoupit
plausible
hodnověrný
amiss
chybně, chybný
tug
tahat
spawn
třít se (ryby), plodit
wield
vládnout
scorn
pohrdat, výsměch
shudder
chvět se
yield
přinášet, vynášet
contention
svár, tvrzení
reimburse
odškodnit
confine
omezit, spoutat
brass
mosazný, drzost
obscure
temný, zatemnit
wedge
klín, zaklínit
vial
ampulka
shrug
krčit rameny
eavesdrop
tajně poslouchat
prospect
vyhlídka
mole
krtek, špión
lodge
uložit
wary
ostražitý
premise
předpoklad
impose
uvalit
distress
úzkost, nouze
oppression
útisk
dire
hrozný
feasible
proveditelný
huff
hněv, rozlobit se
shin
holeň
smirk
uculovat se
pew
kostelní lavice
resolute
odhodlaný
immaculate
neposkvrněný
dazzle
lesk, oslnit
disdain
pohrdání
demise
úmrtí, zánik
viable
životaschopný
unveil
odhalit
falter
váhat, klopýtat
conjure
zapřísáhat, vyčarovat
plight
nepř.situace, záruka
chuckle
pochichtávat
plunge
ponořit, vrhnout se
stern
vážný, striktní
rugged
drsný, neotesaný
jumble
zpřeházet
spurn
zavrhnout
chivalry
rytířství
uncanny
podivný
remorse
výčitka svědomí
stammer
koktat
ploy
trmácet se
cub
učedník
avail
prospívat
hoist
vztyčit
exasperate
rozhorčit
mist
mlha
interject
prohodit (slovně)
engross
upoutat
wince
ucuknout
grunt
chrochtat
tamper
manipulovat
ordeal
těžká zkouška
tenacity
houževnatost
venture
riskovat
obnoxious
nepřístojný