Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Hawaiian
ka Hawai'i
kikino

ground, earth, world
ka honua
kikino
fish
ka i'a
kikino
man, human being
ke kanaka
kikino
sky, heaven
ka lani
kikino
lei, garland of flowers or leaves
ka lei
kikino
wind, breeze
ka makani
kikino
time
ka manawa
kikino
market
ka mākeke
kikino
thing, person, individual, one
ka mea
kikino
food
ka mea'ai
kikino
island
ka mokupuni
kikino
health, alive, life
ke ola
kikino
sand
ke one
kikino
Chinese
ka Pākē
kikino
cliff
ka pali
kikino
class
ka papa
kikino
pen
ka peni
kikino
pencil
ka penikala
kikino
paper
ka pepa
kikino
chalk
ke poho


NOTE ka'i
kikino
cat
ka pōpoki
kikino
flower
ka pua
kikino
book
ka puke
kikino
week
ka pule
kikino
rain
ka ua
kikino
water
ka wai
kikino
dog
ka īlio
kikino