Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
trottoar [troto'a:r] trottoaren trottoarer noun
s3. gångbana bredvid körbana / pavement, (sidewalk US)
töcken [t'ök:en] töcknet töcken töcknen noun
s5. dis (also used figuratively) / mist
egendomlig [²'e:gendom:lig] egendomligt egendomliga adj
adj. konstig, underlig /strange, odd, curious, remarkable
sluddrar [²sl'ud:rar] sluddrade sluddrat sluddra(!) verb
I. prata otydligt /slur
trög [trö:g] trögt tröga adj.
adj. som är svår att sätta i rörelse /sluggish
yrar (om x/att +SATS)[²'y:ra] yrade yrat yra(!) verb
I. prata osammanhängande (p g a yrsel) (also figuratively "talk nonsense")
månskära
三日月 /crescent moon
hag/e -en,-ar
柵に囲まれた牧草地