Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
en butik
en affär

Mina föräldrar arbetar i en ost-___________.
en livsmedelsaffär
en affär som säljer mat

Willys är en _______________.
turbulens
vindar i luften som gör att flygplanet skakar.

Jag blir rädd i flygplanet när det blir _______________.
torka bort
ta bort med papper eller näsduk

Hon grät så mycket så att hon måste _____________ tårarna med en näsduk.
sjögång
höga vågor

Det blåste mycket på havet, så vi fick en kraftig (stor) _______________.
en bläckfisk
När vi var i Spanien åt vi _____________ till middag
en pelargon/pelargonier
Min mormor har _______________ i fönstret.
en kruka/krukor
Man kan plantera blommor i en _____________.
en bröllopsresa
resan man åker på med sin man/fru efter bröllopet

Vi åkte på _____________ till Paris.
spy (spydde, spytt)
kräkas

Jag åt gammal mat igår och efter tre timmar började jag att ________.