Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
god
unkulunkulu, uthixo, inkosi
it's cold
kumkhaza, kuyabanda
airplane
indiza, ibhanoyi
chair
isihlalo, isitulo
expensive
kudilile, kuyabiza
sell
dayisa, thengisa
peace
ukuthula, uxolo
brother
ubuthi, umfowethu
proverb
isaga, yisisho
sing
cula, hlabelela
window
iwindi, isifasitela
university
eyunivesithi, enyuvesi
he said
uthi, ushilo
grandchild
umntanomntanami, umzukulu
child
umntwana, ingane
god
unkulunkulu, uthixo, inkosi
it's cold
kumkhaza, kuyabanda
airplane
indiza, ibhanoyi
chair
isihlalo, isitulo
expensive
kudilile, kuyabiza
sell
dayisa, thengisa
peace
ukuthula, uxolo
brother
ubuthi, umfowethu
veggies
imifino, amaveji
sing
cula, hlabelela
window
iwindi, isifasitela
university
eyunivesithi, enyuvesi
tree
isihlahla, umuthi
grandchild
umntanomntanami, umzukulu
child
umntwana, ingane