Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
de zus van Maria woont in Bologna met een vriendin
La sorella di Maria abita a Bologna con un amica
zij hebben familie in Italie
hanno famiglia in Italia
hebben jullie een reisgids
avete una guida turistica?
vandaag is het mooi weer
oggi fa bel tempo
ik heb twee honden en acht katten
ho due cani e otto gatti
zij heeft en oom en een tante
ha uno zio e una zia
de vrienden van Alberto wonen nog bij hun ouders
Gli amici di Alberto abitano ancora con i loro genitori
de dochter van Laura is zes jaar
la figlia di Laura a sei anni
hij werkt voor een Italiaans tijdschrift
lavora per una revista italiana
jij spreekt heel goed Italiaans
parli molto bene l'italiano
wij blijven vier weken in Florence
restiamo per quattro settimane a Firenze
wat doen jullie in Italie?
che fate in Italia
bezoekt u Rome niet?
non visita Roma?
ik logeer bij Alberto. Hij is architect en woont op het platteland
alloggio a casa di Alberto. E architetto e abita in campagna
vandaag ontmoeten zij de familie van Elisabetta
oggi incontrano la famiglia di Elisabetta