Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
de ouders van Bart hebben 2 kinderen
i genitori di Bart hanno due figli
mijn broer heeft de auto niet
mio fratello non ha la macchina
heb jij een grote familie?
hai una famiglia grande?
hebben jullie een modern huis?
avete una casa moderna?
hebt u een zus?
ha una sorella?
wij hebben in een appartement in Venetië
abbiamo un appartamento a Venezia
ik heb een Italiaanse vriend
ho un amico italiano
zij heeft een zus
ha una sorella
zij hebben een huis
hanno una casa
heb jij broers
hai fratelli?
wij hebben geen hond
non abbiamo un cane
ik heb een foto
ho una fotografia
zij is 12 jaar
ha dodici anni
hebt u een toeristische gids?
ha una guida turistica
hebben jullie veel te doen?
avete molto da fare?