Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/204

Click to flip

204 Cards in this Set

 • Front
 • Back
阿姨
n. āyí


aunt;maid
爱好
n. àihào


hobby
按摩
v. ànmó


to massage
v. bān


to move
v. bāo


to wrap
v. bǐ


to compare;to than
比如……等等
bǐrú... děngděng


for instance... etc.
变化
n./v. biànhuà


change;to change
表示
v. biǎoshì


indicate;show
不但……而且
búdàn... érqiě


not only... but also
不过
conj. búguò


however;but
v. cā


to wipe
adv. cái


just
参加
v. cānjiā


to attend
adj. cháng


long
常常
adv. chángcháng


often
prep. cháo


towards
衬衣
n. chènyī


shirt
n. chí


pool
出产
v. chūchǎn


to produce
厨房
n. chúfáng


kitchen
除了……(以外)
chúle... (yǐwài)


except;besides
穿
v. chuān


to wear
窗户
n. chuānghu


window
v. chuī


to blow
n. chūn


spring
打算
v./n. dǎsuàn


to plan;plan
打网球
dǎ wǎngqiú


to play tennis
打折
v. dǎzhé


to discount
v. dài


to wear
但是
conj. dànshì


but
……的话
... de huà


if
……的时候
... de shíhou


when;at the time of
等等
adv. děngděng


etc.
地板
n. dìbǎn


floor
的确
adv. díquè


certainly
地铁
n. dìtiě


subway
电灯
n. diàndēng


electric light
n. dōng


winter
动物园
n. dòngwùyuán


zoo
adj. duǎn


short
锻炼
v. duànliàn


to do physical exercises
v. duì


to treat
对……感兴趣
duì... gǎn xìngqù


to be interested in
对了,……
duìle, ...


by the way
的确
adv. díquè


certainly
地铁
n. dìtiě


subway
电灯
n. diàndēng


electric light
n. dōng


winter
动物园
n. dòngwùyuán


zoo
发型
n. fàxíng


hair style
房东
n. fángdōng


landlord
房间
n. fángjiān


room
放心
v. fàngxīn


to reassure
n. fēng


wind
干洗
n. gānxǐ


dry-clean
干净
adj. gānjìng


clean
高速公路
n. gāosùgōnglù


highway
perp. gēn


with
公共
adj. gōnggòng


public
v. guā


to blow
怪不得
guàibudé


no wonder
光临
v. guānglín


to visit
guo

a verbal suffix expressing past experience
旱鸭子
n. hànyāzi


one who can’t swim
n. hào


size
好玩
adj. hǎowán


interesting
合适
adj. héshì


suitable
猴子
n. hóuzi


monkey
回国
huí guó


back from abroad
婚礼
n. hūnlǐ


wedding
火车
n. huǒchē


train
季节
n. jìjié


season
吉利
adj. jílì


lucky
家具
n. jiājùfurniture
假期
n. jiàqī


vacation
家务
n. jiāwù


housework
家乡
n. jiāxiāng


hometown
v. jiǎn


to cut(with scissors)
m. jiàn


measure word
坚持
v. jiānchí


to insist on
v. jiāo


teach
结婚
v. jiéhūn


to marry
adj. jiǔ


long time
酒杯
n. jiǔbēi


goblet
酒柜
n. jiǔguì


liquor closet
据……说
jù... shuō


It is said by...
觉得
v. juéde


to feel
开关
n. kāiguān


switch
看起来
n. kàn qǐlái


it seems……
酒柜
n. jiǔguì


liquor closet
据……说
jù... shuō


It is said by...
觉得
v. juéde


to feel
开关
n. kāiguān


switch
看起来
n. kàn qǐlái


it seems……
可爱
adj. kě’ài


cute;lovely
孔雀
n. kǒngquè


peacock
裤子
n. kùzi


pants
款式
n. kuǎnshì


style
老虎
n. lǎohǔ


tiger
prop. lí


away from
礼物
n. lǐwù


gift
脸型
n. liǎnxíng


face shape
另外
adv. lìngwài


in addition
v. liú


to keep(long)
流行
adj. liúxíng


popular
旅行
v./n. lǚxíng


to trip;to travel
旅游
n. lǚyóu


travel;tour
麻烦
adj./v. máfɑn


trouble;to trouble
帽子
n. màozi


cap
n. mǐ


meter
免费
adj. miǎnfèi


free of charge
模特
n. mótè


model
那么
adv. nàme


so;such
女孩子
n. nǚháizi


girl
爬山
v. páshān


to climb mountains
平方
n. píngfāng


square
汽车
n. qìchē


automobile
气候
n. qìhòu


climate
气温
n. qìwēn


air temperature
adj. qīng


light
请假
v. qǐngjià


to ask for leave/leaving
n. qiū


autumn
裙子
n. qúnzi


skirt
v. rǎn


to dye
商量
v. shāngliɑng


to discuss
稍微
adv. shāowēi


a little bit;slightly
生活
n. shēnghuó


life
适合
v. shìhé


to fit;to suit
试衣间
n. shìyījiān


fitting room
实用
adj. shíyòng


practical
收拾
v. shōushi


to tidy up
手套
n. shǒutào


glove
手提包
n. shǒutíbāo


handbag
收银台
n. shōuyíntái


checkout counter
v. shǔ


to belong to
舒服
adj. shūfu


comfortable
m. shuāng


measure word
水洗
n. shuǐxǐ


wash
v. sòng


to deliver
n. suì


year
随便
adv. suíbiàn


voluntariness
所以
conj. suǒyǐ


so;so that
T恤
n. T xù


T-shirt
太极拳
n. tàijíquán


shadowboxing
v. tàng


to have one’s hair permed
m. tàng


time(frequency)
m. tào


a set of
特别
adv. tèbié


especially
天气
n. tiānqì


weather
天气预报
n. tiānqì yùbào


weather report
天堂
n. tiāntáng


paradise
m. tiáo


measure word
听说
v. tīngshuō


to hear about
(头)发
n. (tóu)fā


hair
袜子
n. wàzi


socks
问题
n. wèntí


question;problem
v. xǐ


to wash
西服
n. xīfú


suit
习惯
v. xíguàn


to be familiar with
洗手间
n. xǐshǒujiān


bathroom
希望
v./n. xīwàng


hope;wish
洗衣机
n. xǐyījī


washing machine
n. xià


summer
下雪
v. xiàxuě


to snow
下雨
n. xiàyǔ


rain
小区
n. xiǎoqū


residence area
n. xié


shoes
adj. xīn


new
新郎
n. xīnláng


groom
新娘
n. xīnniáng


bride
v. xíng


all right
颜色
n. yánsè


color
样子
n. yàngzi


style
一定
adv. yídìng


be sure
已经
adv. yǐjīng


already
一样
adj. yíyàng


the same
一直
adv. yìzhí


straight
一直
adv. yìzhí


at all times;always
阴天
n. yīntiān


cloudy
因为
conj. yīnwèi


because
游览
v./n. yóulǎn


to visit;tour
有名
adj. yǒumíng


famous
有趣
adj. yǒuqù


interesting;fun
游泳
v. yóuyǒng


to swim
瑜珈
n. yújiā


yoga
运动
n. yùndòng


sport
adj zāng


dirty
早睡早起
zǎoshuì zǎoqǐ

go to bed early and get up early
怎么样
pron. zěnmeyàng


how about
这么
adj. zhème


so;such
正好
adv. zhènghǎo


just right
adj. zhí


straight
值得
v. zhídé

deserve;to be worth
至少
adv.


zhìshǎo at least
m. zhǒng


kind
adj. zhòng


heavy
中心
n. zhōngxīn


center
周末
n. zhōumò


weekend
n. zhū


pig
自己
pron. zìjǐ


oneself
v. zǒu


walk
adv. zuì


the most
左右
adv. zuǒyòu


about