Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/103

Click to flip

103 Cards in this Set

 • Front
 • Back
澳大利亚
n. Aodàlìyà


Australia
爸爸
n. bàbɑ


Dad
办公室
n. bàngōngshì


office
n. bāo


bag
m. bēi


measure word
笔记本
n. bǐjìběn


note book
草莓
n. cǎoméi


strawberry
n. chá


tea
v. chà


to
茶叶
n. cháyè


tea leaves
v. cháng


to taste
车站
n. chēzhàn


station
吃饭
v. chīfàn


have meal
出国
v. chūguó


go abroad
adj. dà


big
大连
n. Dàlián


Da’Lian
德国
n. Déguó


Germany
弟弟
n. dìdi


younger brother
地方
n. dìfɑng


place
电影
n. diànyǐng


film;cinema
电影院
n. diànyǐngyuàn


cinema
东京
n. Dōngjīng


Tokyo
v. dú


to read;to study
饭店
n. fàndiàn


restaurant
房子
n. fángzi


house
m. fèn


measure word
风景
n. fēngjǐng


scenery
哥哥
n. gēge


older brother
公司
n. gōngsī


company
工作
n./v. gōngzuò


work;to work
关门
v. guānmén


close the business
逛街
v. guàng jiē


stroll on the street
汉字
n. Hànzì


Chinese Characters
杭州
n. Hángzhōu


Hangzhou
机场
n. jīchǎng


airport
交通
n. jiāotōng


traffic
姐姐
n. jiějie


older sister
经理
n. jīnglǐ


manager
句子
n. jùzi


sentence
咖啡
n. kāfēi


coffee
客厅
n. kètīng


sitting room
肯德基
n. Kěndéjī


KFC
空调
n. kōngtiáo


air conditioner
adj. kùn


sleepy
老板
n. lǎobǎn


boss
老师
n. lǎoshī


teacher
adj. lěng


cold
n. líng


zero
楼下
n. lóu xià


downstairs
玛丽
n. Mǎ Lì


Mary
妈妈
n. māmɑ


Mom
马马虎虎
adv. mǎmǎhūhū


just so so
麦当劳
n. Màidāngláo


McDonald’s
馒头
n. mántou


steamed
美国
n. Měiguó


America
妹妹
n. mèimei


younger sister
男朋友
n. nán péngyou


boy friend
牛排
n. niúpái


beefsteak
纽约
n. Niǔyuē


New York
女朋友
n. nǚ péngyou


girl friend
m. pán


measure word
漂亮
adj. piàoliɑng


beautiful
起床
v. qǐchuáng


to get up
铅笔
n. qiānbǐ


pencil
adj. rè


hot
日本
n. Rìběn


Japan
容易
adj. róngyì


easy
沙发
n. shāfā


sofa
上(个)
adj. shàng(ge)


last
上班
shàngbān


on duty
商场
n. shāngchǎng


shopping mall
生日
n. shēngrì


birthday
手机
n. shǒujī


cell phone
书店
n. shūdiàn


book store
睡觉
v. shuìjiào


to sleep
台灯
n. táidēng


desk lamp
太太
n. tàitɑi


wife
汤姆
n. Tāng Mu


Tom
adj. tián


sweet
v. tīng


to listen
同事
n. tóng shì


co-worker
v. wán


to play
m. wǎn


measure word
卧室
n. wòshì


bedroom
西安
n. Xī’ān


Xi’an
西餐
n. xīcān


western food
西瓜
n. xīguā


watermelon
下(个)
adv. xià(ge)


next
下班
xiàbān


off duty
adj. xiāng


fragrant
adj. xiǎo


small
v. xiě


to write
休息
n./v. xiūxi


rest;to rest
学校
n. xuéxiào


school
意大利
n. Yìdàlì


Italy
衣服
n. yīfu


clothes
银行
n.


yínháng bank
音乐
n. yīnyuè


music
游戏
n. yóuxì


game
v. zài


to be at(in、on)
早饭
n. zǎo fàn


breakfast
中餐
n. Zhōngcān


Chinesefood
v. zhǔ


to boil