Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/225

Click to flip

225 Cards in this Set

 • Front
 • Back
哎呀
int. āiyɑ


particle;oops
part. bɑ


particle word
n. bàn


half
v. bāng


to help
adj. bǎo


full
报纸
n. bàozhǐ


newspaper
北(边)
n. běi(biɑn)


north
adv. bié


don’t
别的
adj. biéde


other
冰箱
n. bīngxiāng


refrigerator
菠萝
n. bōluó


pineapple
博物馆
n. bówùguǎn


museum
adv. bù(bú, bu)


no;not
不错
búcuò


not bad
不客气
adv. bú kèqi


you are welcome
不太
bú tài


not very
菜单
n. càidān


menu
v. chǎo


to stir-fry
炒面
n. chǎomiàn


fried noodles
橙子
n. chéngzi


orange
乘坐
v. chéngzuò


to sit
v. chī


to eat
迟到
v. chídào


to be late
m. cì


time(frequency)
n. cōng


shallot
从……到
cóng... dào


from... to...
打包
dǎbāo


take away
大概
adv. dàgài


probably
v. dài


to take
当然
adv. dāngrán


certainly;of course
perp. dào


to
part. de


possession
v. děng


to wait
n. diǎn


o’clock; count
点(菜)
v. diǎn(cài)


to order(dishes)
电话
n. diànhuà


telephone
东(边)
n. dōng(biɑn)


east
东西
n. dōngxi


thing
adv. dōu


all
adj. duì


right
对不起
adj. duìbuqǐ


excuse me;sorry
多长(时间)
duō cháng(shíjiān)


how long
多少
duōshɑo


how much;how many
饿
adj. è


hungry
法国
n. Fǎguó


France
发票
n. fāpiào


receipt
v. fàng


to put
方便
adj. fāngbiàn


convenient
分(钟)
n. fēn(zhōng)


minute
附近
n. fùjìn


near
该……了
gāi... le


it’s time to do sth
高兴
adj. gāoxìng


happy;glad
m. gè


measure word
v. gěi


to give
给……打电话
gěi... dǎ diànhuà


give sb. a call
公园
n. gōngyuán


park
adj. gòu


enough
adj. guì


noble
adj. guì


expensive
n. guó


country
锅贴
n. guōtiē


fried dumpling
adv. hái


in addition
还是
conj. háishi


or
adj. hǎo


good
n. hào


house number
号码
n. hàomǎ


phone number
v. hē


to drink
adv. hěn


very much
后(面)
n. hòu(miàn)


at the back of;behind
后天
n. hòutiān


the day after tomorrow
欢迎
v. huānyíng


to welcome
环境
n. huánjìng


environment
v. huí


to return
pron. jǐ


several;how much(how many)
鸡蛋
n. jīdàn


egg
鸡肉
n. jīròu


chicken
n. jiā


home
v. jiā


to add
价钱
n. jiàqián


price
v. jiàn


to meet;to see
见面
v. jiànmiàn


to meet
v. jiào


to be called
饺子
n. jiǎozi


dumpling
介绍
v. jièshào


to introduce
m. jīn


unit of weight, equal to 500 grams
adj. jìn


near
今天
n. jīntiān


today
adv. jiù


just
开门
kāi mén


open the door;to start business
v. kàn


to look
靠近
v. kàojìn


to be close to
adj. kě


thirsty
n. kè


quarter
可以
aux. kěyǐ


can;may
adj. kòng


free time
快餐
n. kuàicān


fastfood
筷子
n. kuàizi


chopsticks
拉面
n. lāmiàn


Chinese noodles
v.


lái to come
adj. lèi


tired
m. liǎng


unit of weight, equal to 50 grams
num. liǎng


two
流口水
liú kǒushuǐ


drool
n. lóu


floor
n. lù


road
part. mɑ

particle
v. mǎi


to buy
v. mài


to sell
adj. máng


busy
毛(角)
m. máo(jiǎo)


unit of Chinese currency, equal to ten cents
pron. měi


every;each
美食街
n. měishíjiē


food street
没有
v. méiyǒu


to have not
n. lóu


floor
n. lù


road
part. mɑ

particle
v. mǎi


to buy
v. mài


to sell
门口
n. ménkǒu


doorway
面包
n. miànbāo


bread
面条
n. miàntiáo


noodle
名片
n. míngpiàn


business card
明天
n. míngtiān


tomorrow
名字
n. míngzi


name
v. ná


to hold
pron. nǎ;něi


which
哪里
pron. nǎlǐ


where
那些
pron. nàxiē


those
adj. nán


difficult
南(边)
n. nán(biɑn)


south
part. ne


question word
你(您)
pron. nǐ(nín)


you
n. nián


year
牛肉
n. niúròu


beef
盘子
n. pánzi


dish
朋友
n. péngyou


friend
啤酒
n. píjiǔ


beer
便宜
adj. piányi


cheap
m. píng


bottle
苹果
n. píngguǒ


apple
n. qián


money
钱包
n. qiánbāo


purse
前面
n. qiánmiàn


front;ahead
前天
n. qiántiān


the day before yesterday
v. qù


to go
然后
adv. ránhòu


then
n. rén


person;people
认识
v. rènshi


to know;to meet
如果
adv. rúguǒ


if
商店 
n. shāngdiàn


store
上课
v. shàngkè


to go to class;to have a lesson
上(面)
n. shàng(miàn)


above;on
上午
n. shàngwǔ


late morning
adv. shāo


slightly;for a while
pron. shéi;shuí


who
什么
pron. shénme


what
v. shì


to be
n. shì


matter
v. shì


to try
时间
n. shíjiān


time
刷卡
shuā kǎ


swipe a card
水果
n. shuǐguǒ


fruit
水煮鱼片
n. shuǐzhǔyúpiàn


boiling fish in the hotpot
他(们)
pron. t


ā(men) he (they)
她(们)
pron. tā(men)


she (they)
n. tiān


day
停车
pron. tíngchē


stop the car
挺……的
tǐng... de


quite
外国人
n. wàiguórén


foreigner
晚上
n. wǎnshɑng


evening
int. wéi


hello (used to answer the telephone)
m. wèi


measure word
我(们)
pron. wǒ(men)


I(we)
西(边)
n. xī(biɑn)


west
喜欢
v. xǐhuɑn


to like
下(面)
n. xià(miàn)


below;under
adv. xiān


first
现金
n. xiànjīn


cash
先生
n. xiānsheng


gentleman;Mr.
现在
n. xiànzài


now
v. xiǎng


to think;to want
小姐
n. xiǎojiě


lady
小笼包
n. xiǎolóngbāo


steamed Chinese bread
小时
n. xiǎoshí


hour
谢谢
v. xièxie


to thank
n. xìng


surname
幸福
adj. xìngfú


happy
星期
n. xīngqī


week
学习
v. xuéxí


to study;to learn
n. yán


salt
aux./v. yào


to want;to need
要……了
yào... le


be going to;will
adv. yě


too;also
一共
adv. yígòng


altogether
以后
adv. yǐhòu


later
一起
adv. yìqǐ


together
一下
yíxià


a moment;a bit
一些
m. yìxiē


some
一直走
yìzhí zǒu


go straight
英国
n. Yīngguó


Britain
v. yǒu


to have
n. yóu


oil
右(边)
n. yòu(biɑn)


right
adj. yuǎn


far
n. yuè


month
adv. zài


again
再见 
n. zàijiàn


goodbye
在……中间
zài...zhōngjiān


between
早上
n. zǎoshɑng


morning
怎么了
zěnme le


what’t the matter
v. zhǎo


to look for
找(零钱)
v. zhǎo(língqián)


give change
着急
adj./v. zháojí


worry
pron. zhè;zhèi


this
这里
pron. zhèlǐ


here
这些
pron. zhèxiē


these
adj./adv. zhēn


real;really
adv. zhǐ


only;merely
知道
v. zhīdào


to know
v. zhù


to live
桌子
n. zhuōzi


table
最近
adv. zuìjìn


recently
左(边)
n. zuǒ(biɑn)


left
左拐
zuǒ guǎi


turn left
昨天
n. zuótiān


yesterday