Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvað eru sérlyfjaheiti metronidazols?
Flagy og metronidazol Actavis.
Hverskonar sýklalyf er metronidazol?
Bactericidal sýklalyf.
Hvernig verkar metronidazol?
Afoxast í bakteríum og tekur upp rafeind -> óstöðug og skaðar kjarnsýrur og prótein.
Hvernig er frásog metronidazol frá meltingarvegi?
Frásogast vel frá meltingarvegi.
Hvernig er dreifing metronidazols?
Nær háum styrk í öllum vefjum en fer ekki yfir fylgju.
Hver fer niðurbrot og útskilnaður metronidazols fram?
Niðurbrot fer fram í lifur en útskilnaður um nýru.
Á hvaða sýkla hefur metronidazol áhrif?
1) Loftfælnar bakteríur. 2) H. pylori. 3) Trichomonas vaginalis. 4) Entamaba histolytica.
Hverjar eru ábendingar metronidazols?
1) C. difficile niðurgangur. 2) Sýkingar loftfælinna baktería. 3) H. pylori sýkingar í maga. 4) Sýkingar í vagínu.
Hversu algengar eru metronidazole aukaverkanir?
Sjaldgæfar. Algengari við lengri notkun.
Hverjar eru helstu aukaverkanir metronidazoles?
1) MTK: ataxia, dysarthria (afturkræfar breytingar). 2) GIT; ógleði, niðurgangur. 3) Höfuðverkur. 4) Málmbragð. 5) Neutropenia.
Hvaða áhrif hefur innbyrðing etanóls á meðan á metronidazol meðferð stendur?
Disulfiram viðbrögð: ógleði, uppköst, andnauð og fleira. Ekki gera það.
Hvað er linezolid?
Nýtt breiðvirkt sýklalyf sem er notað þegar önnur sýklalyf virka ekki.
Hvernig verkar linezolid?
Hamlar próteinmyndun baktería með því að hamla bindingu N-formymethionyl-tRNA við 70S ríbósóm.
Hverskonar sýklalyf er linezolid?
Bacteriostatic sýklalyf gegn flestum bakteríum en þó bacteriocidal áhrif á streptocooca.
Hvenær er linezolid notað?
Í sýkingum með lyfjaónæmum bakteríum: MRSA, PRSP, VRE.
Hverskonar lyf er clindamycin?
Lincosamide
Hvernig verkar Clindamycin?
Bindur 50S ríbósómið og hindrar prótein myndun.
Hver er helmingunartími clindamycins?
3klst
Hvernig er frásog clindamycins?
Frásogast vel per os.
Hvernig er dreifing clindamycins?
Yfir 90% próteinbundið. Dreifist vel í vefi en ekki yfir BHÞ. Safnast í leukocytum, átfrumum og í ígerðum.
Hvar fer niðurbrot clindamycins fram?
Niðurbrot í lifur
Hvernig er útskilnaði clindamycins háttað?
Útskilnaður í gall og þvagi.
Hvað er sérlyfjaheiti clindamycins?
Dalacin.
Hvað er alvarlegasta aukaverkun clindamycins?
Útbrot og niðurgangur. C. difficile associated diarrhea = pseudomembranous colitis.
Hvernig verkar klóramfeníkól?
Hamlar myndun bakteríupróteina með því að bindast við 50S ríbósóm.
Hvernig er frásog klóramfeníkól?
Frásogast vel og fer í MTK.
Hvaða lyf getur valdið grey baby syndrome?
Klóramfeníkól.
Með hvaða hætti mynda bakteríur ónæmi gegn klóramfeníkól?
Ónæmi fæst með því að mynda klóramfeníkól acetýltransferasa (ensím sem afvirkjar klóramfeníkól).
Hvaða lyf eru gagnleg í meðferð pseudomembranous colitis sem gæti komið í kjölfar clindamycin sýklalyfjanotkunar?
Vancomycin og metrónídazól.