Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
mediul e ..
o totalitate a
conditiilor(CADRUL) in care
se naste
traieste
se dezvolta individul
4 categ conditii :
naturale si sociale
materiale si spirituale
directe si indirecte
oranizate si dez_organizate
intre diversele medii pot aparea ..

cind nu apar influentele reciproce RELATIILE sint mai degraba cum..
influente reciproce

neutre

neutre-apar fenomene negative in dezvoltare
concluzii mediul este ...

cite concluzii
4
factor
- pune in fctiune ereditatea-transformare
-socializare
-en_culturare
-genereaza :
valori si
criterii de performanta
de cite feluri e mediul
functie de ..

prietenii cum sau cum
pozitiv sau negativ
dominanta influentelor

bune sau rele
intre medii
tipuri de influenta reciproca ce pot exista ..

cite
3
-complementaritate
-dis_cordanta
-opozitie-infl total opuse

fara influenta reciproca relatii neutre
neutre -fara influenta reciproca relatii neutre

fenomene negative in dezv
mediul = o totalitate a conditiilor ..

cite categorii de conditii
naturale si sociale
materiale si spirituale
directe si indirecte
organizate si dezorganizate
conditiile naturale si sociale, materiale si spirituale etc
constituie ..ce?
sau
ce constituie ( la def mediului)
o totalitate a conditiilor naturale si sociale ,...etc
CADRUL
cadrul in care
se naste
traieste
se dezvolta individul
influentele exercitate de mediu se grupeza in categorii:
1.influente ale mediului...
mediul exercita influente asupra individului,influentele
pot fi grupate in categorii
mediul x,y,..cite
sau
categoriile de influente
5
1 natural,geografic
SOCIO :
_economic
_profesional
-cultural
-afectiv
ex medii pe care le traverseaza individul
familie ( institutie substitutiva)
gradinita
scoala
profesional
grupuri de prieteni
activitati extra_profesionale :social cultural..


extraprofesional: social,cultural,politic,religios