Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/74

Click to flip

74 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kończyna
limb
extremity
składać się z ...
to consist of ...
skroń
template
czoło
forehead
policzek
cheek
ręka
hand
kciuk
thumb
tułów
trunk
broda
podbródek
chin
żuchwa
jaw
rusztowanie
framework
po obu stronach ...
on either side of ...
częściowo przykryty
partly covered
powieka
eyelid
rzęsa
eyelash
kark
szyja
neck
jama
cavity
przepona
diaphragm
ramię
arm
przedramię
forearm
staw
articulation
joint
obręcz barkowa
shoulder girdle
udo
thigh
podudzie
leg
łydka
calf
stopa
foot
serce
heart
kolano
knee
kostka
ankle
naczynie krwionośne
blood vessel
pacha
armpit
axilla
pachwina
groin
przełyk
oesophagus
dół podkolanowy
popliteal space
pępek
navel
umbilicus
klatka piersiowa
thorax
kształtu kopuły
dome-shaped
nadgarstek
wrist
posiadać
to posses
mięsień
muscle
brzuch
abdomen
łokieć
elbow
nerka
kidney
być połączonym
to be joined to
to be connected to
to be attached to
śledziona
spleen
komórka
cell
tkanka
tissue
wątroba
liver
narząd
organ
układ
system
trzustka
pancreas
następujacy po sobie
successive
struktura ciała
bodily structure
jama czaszki
cranial cavity
moczowód
ureter
jama klatki piersiowej
thoracic cavity
pęcherz moczowy
bladder
jama brzuszno-miedniczna
abdominopelvic cavity
mózg
brain
układ rozrodczy
reproductive system
drogi oddechowe
air passages
płuco
lung
jelito
intestine
ponad
above
być oddzielonym od
to be separated from
śródpiersie
mediastinum
jelito cienkie
small intestinum
odźwiernik
pylorus
zastawka krętniczo-kątnicza
ileocaecal valve
jelito grube
large intestinal
large bowel
odbyt
anus
układ pokarmowy
digestive system
układ moczowy
urinary system
układ oddechowy
respiratory system