Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Bali
Bali dǎo
soon
hěn kwài……le
club
jù lè bù
bunch of flowers
yī shù huā
begin studying
shàngkè
finish studying
xiàkè
start work
shàngbān
finish work
xiàbān
leave
líkái
take off
qǐfēi
arrive
dào
say again
zāi shuō yīcì
old
jiù
new
xīn
peak
shān dǐng
road
dào
garden
huāyuán
go back / return
huíjiā
calendar
rìlì
year
nián
2006
èr ling ling liù nián
twelve months
shí èr ge yuè
december
shí èr yuè
week
xīngqī
day
tiān
sunday
xīngqī tiān
until
dào
july 13th
qī yuè shí sān hào
what date
jǐ yuè jǐ hào
what day
xīngī jǐ
which year
na yī nián
get married
jiéhūn
news
xīnwén
this year
jīnnián
last year
qùnián
next year
míngnián
last month
shàng ge yuè
next month
xià ge yuè
this month
zhè gè yuè
already
yǐ jíng ….. le
not yet
hai méi yǒu
hope
xīwàng
wish
xǐhuān