Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/118

Click to flip

118 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hello. Is Mrs. Chen there?
你 好。陈 太太 在 不 在。
ni3 hao3. chen2 tai4 tai zai4 bu zai4.
She's not here. Who are you?
她 不 在。 我 是 谁。
ta1 bu4 zai4. wo3 shi4 shei2
I'm Mr. Wang. Where did shi go?
我 是 王 先 生。她去那里。
wo3 shi4 wang2 xian4 sheng. ta1 qu4 na3 li.
She went to Beijing.
她去北京了。
ta1 qu4 bei3 jing1 le.
Ok, thanks. Bye.
好的,谢谢。再见。
hao3 de, xie4 xie. zai4 jian4.
How are you today?
你今天好吗。
ni3 jin1 tian1 hao3 ma.
Very well, thanks, and you?
很好,谢谢,你呢。
hen3 hao3, xie4 xie, ni3 ne.
So-so. Today I am very tired.
马马虎虎。我今天很累。
ma3 ma hu1 hu1. wo3 jin1 tian1 hen3 lei4.
Really? Why?
真的吗。为什么
zhen1 de ma. wei4 shen2 me.
Because I am very busy.
因为我很忙.
yin1 wei4 wo3 hen3 mang2
How are you?
你好吗。
ni3 hao3 ma.
I'm very well, thank you.
我很好,谢谢。
wo3 hen3 hao3, xie4 xie.
Are you chinese?
你是中国人吗。
ni3 shi4 zhong1 gou2 ren2 ma.
No, I'm American.
不是,我美国人。
bu4 shi4, wo3 mei3 gou2 ren2.
Mr. Wang, how are you?
王先生,你好吗。
wang2 xian1 sheng, ni3 hao3 ma.
I'm fine, miss Li, and you?
我很好,李小姐,你呢。
wo3 hen3 hao3, Li3 xiao3 jie, ni3 ne.
I'm fine too. Where are you going?
我也很好。你去哪里。
wo3 ye3 hen3 hao3. ni3 qu4 na3 li.
I'm going to school.
我 去 学校。
wo3 qu4 xue2 xiao4.
Were you happy yesterday?
你 昨天 开心 吗。
wo3 zuo2 tian1 kai xin ma.
No, I was very upset yesterday.
不,我 昨天 很 难过。
bu4, wo3 zuo2 tian1 hen3 nan2 guo4.
I'm sorry, I can't say.
对不起, 我 不 能说。
dui4 bu qi3, wo3 bu4 neng2 shuo1.
Is he American?
他 是 美国人 吗。
ta1 shi4 mei3 gou2 ren2 ma.
No, he's British.
不,他 是 英国人。
bu4, ta1 shi4 ying1 gou2 ren2.
Is he very busy?
他 很 忙 吗。
ta1 hen3 hao3 ma.
Yes, he's very busy.
对, 他 很 忙。
dui4, ta1 hen3 mang2.
Can you speak Mandarin?
你 会 说 普通话 吗。
ni3 hui4 shuo1 pu3 tong1 hua4.
I can speak a little, can you speak English?
我 会 说 一点, 你 会 说 英语 吗。
wo3 hui4 shuo1 yi1 dian3, ni3 hui4 shuo1 ying1 yu3 ma.
English, I can't speak it.
英语, 我 不 会 说。
ying1 yu3, wo3 bu4 hu4 shuo1.
Do you understand Chinese (Mandarin?
普通话 你 听得懂 吗。
pu3 tong1 hua4 ni3 ting1 de dong3 ma.
I understand a little bit.
我 听得懂 一点点。
wo3 ting1 de dong3 yi1 dian3 dian3.
Can you speak?
你 会 说 吗。
ni3 hui4 shuo1 ma.
I cannot speak.
我 不会 说。
wo3 bu4 hui4 shuo1
Can you sing?
你 会 唱 歌 吗。
wo3 hui4 chang4 ge1 ma.
I can sing, but I can't dance.
我 会 唱 歌,但是 我 不会 跳舞。
wo3 hui4 chang4 ge1, dan4 shi4 wo3 bu4 hui4 tiao4 wu3.
Hello, what would you like to buy?
你 好, 你 想 买 什么。
ni3 hao3, ni3 xiang3 mai3 shen2 me.
I'd like to buy a pen, do you have one?
我 想 买 笔,有没有。
wo3 xiang3 mai3bi3, you3 mei2 you3
Sorry, I don't have pens.
对不起, 我 没有 笔。
dui4 bu qi3, wo3 mei2 you3 bi3.
Hello Miss Zhu.
朱 小姐 你好。
Zhu1 xiao3 jie ni3 hao3
Hello
你好。
ni3 hao3
Where did you go yesterday?
你 昨天 去 哪里。
ni3 zuo2 tian1 qu4 na3 li
I went to school yesterday.
我 昨天 去 学校。
wo3 zuo2 tian1 qu4 xue2 xiao4
Mr. Li is not American.
李 先生 不是 美国人。
Li3 xian1 sheng bu4 shi4 mei3 guo2 ren2
He is English.
他 是 英国人。
ta1 shi4 ying1 guo2 ren2
He can't speak Mandarin.
他 不是 说 普通话。
ta1 bu4 shi4 pu3 tong1 hua4
But he understands it.
但是 他 听得懂。
dan4 shi4 ta1 ting1 de dong3
He is in the office today.
他 今天 在 办公室。
ta1 jin1 tian1 zai4 ban4 gong1 shi4
He is very busy.
他 很 忙。
ta1 hen3 mang2
He was at home yesterday.
他 昨天 在 家。
ta1 zuo2 tian1 zai4 jia1
He wasn't busy yesterday.
他 昨天 不在 忙。
ta1 zuo2 tian1 bu4 zai4 mang2
Wait for a while.
稍 等
shao1 deng3
Mister, what would you like to eat?
先 生,你 想 吃 什 么
xian1 sheng, ni3 xiang3 chi1 shen2 me
I'd like to eat noodles.
我 想 吃 面。
wo3 xiang3 chi1 mian4.
Ok, wait a moment.
好 的, 等 一 下。
hao3 de, deng3 yi1 xia4.
Miss Li is English.
李 小姐 是 英国人。
Li3 xiao3 jie shi4 ying1 guo2 ren2.
She can speak Mandarin.
她 会 说 普通话。
ta1 hui4 shuo1 pu3 tong1 hua4.
She likes to eat noodles.
她 喜欢 吃 面 条。
ta1 xi3 huan chi1 mian4 tiao2.
She doesn't like to eat meat.
她 不 喜欢 吃 肉。
ta1 bu4 xi3 huan chi1 rou4.
Miss Chen doesn't like to eat noodles.
陈 小 姐 不 喜欢 吃 面条。
Chen2 xiao3 jie bu4 xi3 huan chi1 mian4 tiao2.
She really likes to eat chicken.
她 非常 喜欢 吃 鸡肉。
ta1 fei1 chang2 xi3 huan chi1 ji1 rou4.
Miss Chen likes to drink fruit juice.
陈 小姐 喜欢 喝 果汁。
Chen2 xiao3 jie xi3 huan he1 guo3 zhi1.
She doesn't like to drink alcohol.
她 不 喜欢 喝 酒。
ta1 bu4 xi3 huan he1 jiu3.
Miss Li likes to drink alcohol.
李 小姐 喜欢 喝 酒。
Li3 xiao3 jie xi3 huan he1 jiu3.
What are you eating?
你 在 吃 什么。
ni3 zai4 chi1 shen2 me.
I'm eating fruit.
我 在 吃 水 果。
wo3 zai4 ch1 shui3 guo3.
Is it good? (food)
好 吃 吗。
hao3 chi1 ma.
I live in Shanghai. On Nanjin Road.
我 住 在 上海。在 南京 路。
wo3 zhu4 zai4 shang4 hai3. zai4 nan2 jing1 lu4.
My name is Chen LiMei. What is your name?
我 叫 陈 理 美,你 呢。
wo3 jiao4 chen2 li3 mei3, ni3 ne.
What is your name?
你 叫 什么 名字。
ni3 jiao4 shen2 me ming2 zi
My name is Li Dong. Where do you live?
我 叫 李 东。你 住 在 哪里。
wo3 jiao4 li3 dong1. ni3 zhu4 zai4 na3 li.
Long time no see.
好 久 不 见。
hao3 jiu3 bu4 jian4.
Of course, no problem.
可以,没问题。
ke3 yi3, mei2 wen4 ti2.
Who's mobile phone is this?
这 是 谁 的 手机。
zhe4 shi4 shei2 de shou3 ji1.
The black one is mine, the blue one is his.
黑色的 是 我的,蓝色的 是 他的。
hei1 se4 de shi4 wo3 de, lan2 se4 de shi4 ta1 de.
Can I borrow it?
我 能 借 吗。
wo3 neng2 jie4 ma.
Her hair is black.
她的 头发 是 黑色的。
ta1 de tou2 fa shi4 hei2 se4 de.
His hair is black.
他的 头发 是 黑色 的。
ta1 de tou2 fa shi4 hei2 se4 de
Your hair is black.
你的 头发 是 黑色的。
ni3 de tou2 fa shi4 hei2 se4 de.
My hair is black.
我的 头发 是 黑色的。
wo3 de tou2 fa shi4 hei2 se4 de.
The sky is blue.
天空 是 蓝色的。
tian1 kong1 shi4 lan2 se4 de.
Their hair is black.
你们的头发 是 黑色 的。
ni3 men de tou2 fa shi4 hei2 se4 de.
Our hair is black.
我们的 头发 是 黑色的。
wo3 men de tou2 fa hei2 se4 de.
The frog is green.
青蛙 是 绿色的。
qing1 wa1 shi4 lu4 (loo) se4 de
The grass is green.
草 是 绿色的。
cao3 shi4 lu4 (loo) se4 de.
Do you want white rice?
你 想 要 白 米饭 吗。
ni3 xiang3 yao4 bai2 mi3 fan4 ma.
Is he a blue collar worker?
你 是 蓝 领 吗。
ni3 shi4 lan2 ling3 ma.
Is he a white collar worker?
你 是 白 领 吗。
ni3 shi4 bai2 ling3 ma.
Not too spicy.
不 要 太 辣。
bu4 yao4 tai4 la4.
Do you want it spicy?
你 要不要 辣。
ni3 yao4 bu4 yao4 la4.
It doesn't matter.
没关系。
mei2 guan1 xi.
Sorry/excuse me.
对不起。
dui4 bu qi3.
How are things / how about?
怎么样。
zen3 me yang4.
May I ask your family name?
请问 你 贵姓。
qing3 wen4 ni3 gui4 xing4.
My family name is Zhang.
我 姓 张。
wo3 xing4 Zhang1.
Mr. Zhang, where are you from?
张 先生, 你 从 哪里。
Zhong1 xian1 sheng, ni3 cong2 na3 li.
I am from Beijing.
我 是 北京人。
wo3 shi4 bei3 jing1 ren2.
May I ask
请问
qing3 wen4
Is Mr. Li there?
李 先 生 在 不 在。
Li3 xian1 sheng zai4 bu zai4
He's not here. He went to Beijing.
他 不 在。他 到 北京 去 了。
ta1 bu4 zai4. ta1 dao4 bei3 jing1 qu4 le.
Really? When is he coming back?
真的吗。他 什 么 时 候 回 来。
zhen1 de ma. ta1 shen2 de shi2 hou4(ho) hui2(hway) lai.
He will come back to Shanghai tommorow.
他 明天 回 上海。
ta1 ming2 tian2 hui2 shang4 hai3.
He will come back to Shanghai tommorow.
他 明天 回 上海。
ta1 ming2 tian2 hui2 shang4 hai3.
Morning, where are you going?
早, 你 去 哪里。
zao3, ni3 qu4 na3li
I am going to the office.
我 去 办公室。
wo3 qu4 ban4gong1shi4
Where is your office?
办公室 在 什么 地方。
ban4gong1shi zai4 shen2me di2fang. (dee-fang)
On Nanjing Road, number 100.
在 南京 路,一百 号。
zai4 nan2jing1 lu4, yi1bai3 hao4.
Excuse me, where is Tiananmen Square?
请问 天安门广场 在 哪里。
qing3 wen4, tian1'an1men2guang3chang3 zai4 na3li
It is not far from here.
天安门广场 离 这里 不 远
tian1'an1men2guang3chang3 li2 zhe4li3 bu4 yuan3
How can I get there?
怎么 走
zen3me zou3
Walk straight, then turn right.
一直 走, 再 右 转。
yi1zhi2 zou3, zai4 you4 zhuan3
Who is she?
她 是 谁
ta1 shi4 shei2
She is my friend.
她 是 我的 朋友
ta1 shi4 wo3 de peng2you3.
Really? She is really beautiful.
真的吗。她 很 漂亮。
zhen1dema? ta1 hen3 piao4liang
I also think so. Because she is my girlfriend.
我 也 觉得。因为 她 是 我的 女朋友。
wo3 ye3 jue2de. Yin1wei4 ta1 shi4 wo3 de nuu3pen2you
I think Shanghai is very beautiful.
我 觉得 上海 很 漂亮。
wo3 jue2de shang4hai3 hen3 piao4liang.
I think she is very beautiful.
我 觉得 她 很 漂亮。
wo3 jue2de ta1 hen3 piao4liang.
I think that you are great.
我 觉得 你 很 好。
wo3 jue2de ni3 hen3 hao3.
Who is you girlfriend?
你的 女朋友 是 谁。
ni2 de nuu3peng2you shi4 shei2.
see you tomorrow
明天见
ming2 tian1 jian4