• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Infektiøse tilstande i mammae?
Puerperal mastitis og absces, symp: smerter, ømhed, feber, rødme, varm hud, beh: AB, drænage
Duktektasi
Def: udvidelse af mælkegange og periduktal inflammation
Æti: ukendt
Symp: papilsekretion/inflammation
Diff: malignitet
Beh: AB, drænage
Benigne ikkeinfektiøse mammalidelser
- Fibroadenomatose (hyperplasi, skleroserende adenose en variant, brystsmerter, ømhed, hævelse, småknudret væv uden skarp afgrænsning)
- Fibroadenom (tumor, excision)
- Papillom (intraduktal tumor, papilflåd, excision)
Mammacancertyper
- Ikke-invasive (DCIS, LCIS)
- Invasive (duktalt/lobulært/kolloid/medullært/tubulært karcinom)
Risikofaktorer for udvikling af brystkræft?
Tidligere brystkræft, fibroadenomatose, overvægt, tidlig menarche, sen menopause, få fødsler, sen fødsel af første barn, langvarig homornsubstitution
Hvor stor en risiko medfører mutation i et af tumorsupressorgenerne BRCA1 og BRCA2 for udviklingen af brystkræft?
80%
Objektive kliniske fund ved brystkræft
Hudintrækning, synlig knude, peau d'orange, inflammation, ulceration, papilretraktion, blodig papilsekretion, paget's (eksem på papillen)
Parakliniske undersøgelse ved mistanke om brystkræft?
Tripeldiagnostik (klinisk undersøgelse, mammografi, cytologi)

- hvis alle 3 viser benign er diagnosen benign
- hvis alle 3 siger malign, er diagnosen malign
- hvis 1 ud af 3 siger suspekt el. malign, skal biopsi foretages.

Tripel diagnostik tilbydes alle kvinder over 30år med følelige knuder
Adjuverende behandling (brystkræft) er ikke indicieret hvis hvilke kriterer er opfyldt?
- Tumor af duktalt karcinom grad 1 el. ikke duktal type
- Tumor < el. = 2cm
- Tumor receptorpositiv
- Ingen lymfeknudemetastaser
- Alder > el. = 35år
Hvorfor er skildvagtsknuden (sentinelnode) i den kirurgiske behandling af brystkræft vigtig?
Hvis skildvagtsknuden (første lymfeknude i lymfebanen fra brystet mod aksillen) ikke har metastaser, er der heller ikke metastaser i aksillen, hvorfor en udrømning af de aksillære lymfeknuder ikke behøves under brystkirurgien