Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/561

Click to flip

561 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ἀγαθός
good
ἀγανακτέω
to feel irritation
ἀγορά
an assembly of the people
ἀγρός
fields, lands
ἄγω
to lead or carry, to convey, bring
ἀγών
a number of people brought together, a gathering, assembly
ἄδεια
freedom from fear
ἀδελφός
sons of the same mother
ἄδηλος
not seen or known, unknown, obscure
ἀδηλόω
A. render invisible:--Pass., to be obliterated
ἀδικέω
to do wrong
ἀδίκημα
a wrong done, a wrong
ἄδικος
wrong-doing, unrighteous, unjust
̓Αθηναι̂ος
Athenian, of or from Athens
ἀ̂θλον
the prize of contest
αἱρέω
to take with the hand, grasp
αἰσθάνομαι
to perceive, apprehend by the senses, to see, hear, feel
αἰσχύνη
shame done one, disgrace, dishonour
αἰσχύνω
to make ugly, disfigure, mar
αἰτία
a charge, accusation
αἴτιος
to blame, blameworthy, culpable
ἀκολουθέω
to follow
ἀκούω
to hear
ἀκριβής
exact, accurate, precise, made or done to a nicety
ἀληθής
unconcealed, true
ἀλλά
otherwise, but
ἀλλήλων
of one another, to one another, one another
ἄλλος
alius, another, one besides
ἀλλότριος
of or belonging to another
ἄλλου
another, one besides (gen)
ἁμαρτάνω
to miss, miss the mark
ἁμάρτημα
a failure, fault, sin
ἀμύνω
to keep off, ward off
ἀμφί-ἀμφισβητέω
to stand apart (subjunc)
ἄν
"ἐάν
ἀναβαίνω
to go up, mount, to go up to
ἀναγιγνώσκω
to know well, know certainly
ἀναμιμνήσκω
to remind
ἀνδρόω
to rear up into manhood
ἀνδρών
the men's apartment
ἀνήρ
a man
ἄνθρωπος
man
ἀνίστημι
to make to stand up, raise up
ἀνοίγνυμι
to open
ἀντί
over against, opposite. c. gen.
ἀντιβολέω
to meet by chance (subjunc)
ἄνω2
up, upwards
ἄξιος
weighing as much, of like value, worth as much as
ἀξιόω
to think or deem worthy of
ἀπαλλάσσω
to set free, release, deliver
ἀπαντάω
to move from
ἅπας
quite all, the whole
ἄπειμι
I am away from
ἄπειμι2
to go away, depart
ἀπογιγνώσκω
depart from a judgment, give up a design or intention
ἀποδίδωμι
to give up or back, restore, return
ἀποθνήσκω
to die off, die
ἀποκλείω
to shut off from or out of, debar
ἀποκτείνω
to kill, slay
ἀπολείπω
to leave over or behind
ἀπόλλυμι
to destroy utterly, kill, slay
ἀπολογία
a speech in defence, defence
ἀποσβέννυμι
to put out, extinguish, quench
ἀποτίνω
to pay back, repay, return
ἀπροσδόκητος
unexpected, unlooked for
ἅπτω
to fasten, bind fast
ἀργύριον
a piece of silver, a silver coin
̓́Αρειος
devoted to Ares, warlike, martial
ἄρειος
devoted to Ares, warlike, martial
̔Αρμόδιος
fitting together (Name?)
ἀρχή
a beginning, origin, first cause
ἀσεβέω
to be impious, to act profanely, sin against the gods
ἀσθενής
without strength, weak, feeble, weakly
ἄσμενος
well-pleased, glad
ἀσφαλής
not liable to fall, immoveable, steadfast, firm
αὔλειος
of or belonging to the αὐλή or court
αὐτός
self
αὐτόφωρος
self-detected, caught in the act of theft
ἀφίημι
to send forth, discharge
ἀφικνέομαι
to come to
ἀφοράω
to look away from
βαδίζω
to go slowly, to walk
βασανίζω
to rub
βέλτιστος
best
βία
bodily strength, force, power, might
βιάζω
to constrain
βλάβη
hurt, harm, damage
βλάβος
to disable, hinder, stop
βλάπτω
to disable, hinder, stop
βοάω
to cry aloud, to shout
βοηθέω
to come to aid, to succour, assist, aid
βοηθός
assisting, auxiliary
βούλομαι
to will, wish, be willing
γαμετή
a married woman, wife
γαμέω
to marry
γάρ
for
γε
at least, at any rate
γείτων
one of the same land, a neighbour
γελάω
to laugh
γίγνομαι
to come into being
γιγνώσκω
to learn to know, to perceive, mark, learn
γνώμη
a means of knowing, a mark, token
γόνυ
the knee
γραφής
painting/writing
γράφω
to scratch, scrape, graze
γυμνός
naked, unclad
γυναικωνι̂τις
the women's apartments
γυνή
a woman
δαίς
torch
δάμαρ
a wife, spouse
δέ
but
̔δει̂
it is necessary
δείδω
to fear
δει̂να
such an one, a certain one
δεινός
fearful, terrible, dread, dire
δειπνέω
to make a meal
δει̂πνον
the principal meal
δέω2
to lack, miss, stand in need of
δέω1
to bind, tie, fetter
δη̂λος
visible, conspicuous
δημοκρατία
democracy, popular government
διά
through c. gen. through, by means of c. acc.
διαγίγνομαι
to go through, pass
διαιτάω
to diet
διάκειμαι
to be in a certain state, to be disposed or affected
διακονέω
to minister, serve, do service
διάνοια
a thought, intention, purpose
διαπράσσω
to pass over
διαρρήδην
expressly, distinctly, explicitly
διαφεύγω
to flee through, get away from, escape
διαφθείρω
to destroy utterly
διαφορά
difference, distinction
δίδωμι
to give
διηγέομαι
to set out in detail, describe in full
διηγήσασθαἰ
to set out in detail, describe in full (aor)
δικάζω
to judge, to give judgment on
δίκαιος
observant of custom and social rule, well-ordered, civilised
δικαστήριον
a court of justice
δικαστής
a judge
δίκη
custom, usage
διοικέω
to manage a house
δι̂ος
god-like, divine
διπλόος
twofold, double
δοκέω
videor mihi, to think, suppose, imagine, expect
δύναμαι
to be able, capable, strong enough
δύο
two
δυσκολαίνω
to be peevish or discontented
δυσμή
setting
δύω
to strip off
δωμάτιον
a chamber, bed-chamber
ἐάν
if haply
ἑαυτου̂
itself, absolutely
ἐάω
to let, suffer, allow, permit
ἐγγύς
near, nigh, at hand
ἐγώ
ego
ἐθέλω
to will, wish, purpose
εἰ
whether.
εἰ̂δον
to see, perceive, behold
εἰκός
like truth
εἰ̂μι
to go
εἰμί
to be, to exist
εἴπερ
strengthd. for
εἰ̂πον
to speak, say
εἰ̂πος
trap
εἰς
into, to c. acc.
εἰσαγγέλλω
to go in and announce
εἰσάγω
to lead in or into, to introduce
εἰσαρπάζω
seize and carry in
εἴσειμι
to go into
εἰσέρχομαι
to go in or into, enter
εἴσοδος
a way in, entrance
εἰ̂τα
then, next
ἐκ
from out of
ἐκβάλλω
to throw or cast out of
ἐκει̂νος
the person there, that person or thing
ἐκπλήγνυμι
to strike out of, drive away from
ἐκφορά
a carrying out
ἐλάσσων
smaller, less
ἐλεύθερος
free
ἕλκω
to draw, drag
̔Ελλάς
Hellas
ἐλπίζω
to hope for, look for, expect
ἐμαυτου̂
of me, of myself
ἐμέω
to vomit, throw up
ἐμός
mine
ἐμπίπτω
to fall in or upon or into
ἐν
in, among. c. dat.
ἐνάπτω
to bind on or to
ἔνδον
in, within, in the house, at home
ἐνεδρεύω
to lie in wait for
ἕνεκα
on account of, for the sake of, because of, for
ἐνέχω
to hold within
ἐνθυμέομαι
to lay to heart, consider well, reflect on, ponder
ἔνιοι
some
ἐνταυ̂θα
here, there
ἐξαλείφω
to plaster or wash over
ἐξαμαρτάνω
to err from the mark, fail
ἔξαρνος
denying;
ἐξέρχομαι
to go or come out of
ἔξεστι
it is allowed, it is in one's power, is possible
ἐξευρίσκω
to find out, discover
ἔξω
out
ἐπαίρω
to lift up and set on
ἐπεγείρω
to awaken, rouse up
ἐπεί
after that, after (postquam), since, when (quum)
ἔπειτα
thereupon
ἐπί
on, upon with gen., dat., and acc.
ἐπιβουλεύω
to plan or contrive against
ἐπιδείκνυμι
to exhibit as a specimen
ἐπιδημέω
to be at home, live at home
ἐπιθυμέω
to set one's heart upon
ἐπιμελέομαι
to take care of, have charge of, have the management of
ἐπιτάφιος
over a tomb
ἐπιτήδειος
made for an end or purpose, fit or adapted for it, suitable, convenient
ἐπίτηδες
designedly, deceitfully
ἐπιτηδεύω
to pursue or practise
ἐπιτηρέω
to look out for
ἐπιτίθημι
to lay, put or place upon
ἐπιχειρέω
to put one's hand on
ἔργον
work
ἐρη̂μος
desolate, lone, lonely, lonesome, solitary
ἔρομαι
to ask, enquire
ἔρχομαι
to come or go
ἐρω̂
I will say or speak
ἐρωτάω
to ask
ἑστία
the hearth of a house, fireside
ἕτερος
one of the
ἑτέρωθι
on the other side
ἔτι
yet, as yet, still
ἑτοι̂μος
at hand, ready, prepared
εὐ̂
well
εὐθύς2
straight
εὐθύς1
straight, direct
εὑρίσκω
to find
εὐφίλητος
well-beloved
ἐφέλκω
to draw on, drag or trail after
ἔχθρα
hatred, enmity
ἔχθρη
hatred, enmity
ἐχθρός
hated, hateful
ἔχω
to have or to hold
ἕως
until, till
ζημία
loss, damage
ζημιόω
to cause loss or do damage to
ζητέω
to seek, seek for
ἤ1
or
ἤ
exclamation/or/ in truth, truly, verily, of a surety
ἠ̂
in truth, truly, verily, of a surety
ἡγέομαι
to go before, lead the way
ᾔδἠ
I had known
ἤδη
by this time, before this, already
ἡδονά
delight, enjoyment, pleasure
ἡδονή
delight, enjoyment, pleasure
ἥκω
to have come, be present, be here
ἠλίθιος
idle, vain, random
ἥλιος
the sun
ἡμέρα
day
ἠμί
I say
ἥσσων
less, weaker, less brave
θάνατος
death
θεράπαινα
a waiting maid, handmaid
θεράπων
a waiting-man, attendant
θεσμοφόρια
an ancient festival held by the Athenian women in honour of Demeter
θεσμοφόριον
the temple of Demeter
θεσμοφόριος
demoticon at Memphis
θηλάζω
to suckle
θνήσκω
to die, be dying
θύρα
a door
ἴδιος
one's own, pertaining to oneself
ἱερόν
mighty, divine, wonderful
ἱερός
super-human, mighty, divine, wonderful
ἵημι
to set a going, put in motion
ἱκετεύω
to approach as a suppliant
ἵνα
in that place, there
ἴσος
equal to, the same as
ἵστημι
to make to stand
ἰσχυρός
strong, mighty
καθεύδω
to lie down to sleep, sleep
καθίστημι
to set down, place
καί
and
καίτοι
and indeed, and further
κακός
bad
καλός
beautiful, beauteous, fair
καπηλει̂ον
the shop of a κάπηλος, esp. a tavern
κατά
down, downwards, with gen. or acc.
καταβαίνω
to step down, go or come down
καταβάλλω
to throw down, overthrow
καταγιγνώσκω
to remark, discover
καταισχύνω
to disgrace, dishonour, put to shame
κατά-καθεύδω
Sleep?
κατακείω
to burn down
καταλαμβάνω
to seize upon, lay hold of
καταλείπω
to leave behind
καταπίπτω
to fall or drop down
καταφεύγω
to flee for refuge
κατει̂πον
to speak against or to the prejudice of, accuse, denounce
κατηγορέω
to speak against, to accuse
κάτω
down, downwards
κει̂μαι
to be laid
κεινόω
to empty out, drain
κελεύω
to urge or drive on, urge, exhort, bid, command, order
κενόω
to empty out, drain
κέρδος
gain, profit, advantage
κινδυνεύω
to be daring, to make a venture, take the risk, do a daring thing
κίνδυνος
a danger, risk, hazard, venture, enterprise
κλαίω
to weep, lament, wail
κλείς
that which serves for closing
κλέπτης
a thief
κλι̂μαξ
a ladder or staircase
κλίνη
that on which one lies, a couch or bed
Κορίνθιος
Corinthian
κόσμιος
well-ordered, regular, moderate
κρείσσων
stronger, mightier, more powerful
κύριος
a lord, master
λαμβάνω
to take
λέγω3
to say, speak
λίαν
very, exceedingly
λόγος
the word or that by which the inward thought is expressed
λοιδορία
railing, abuse
λούω
to wash
λυπέω
to give pain to, to pain, distress, grieve, vex, annoy
λύχνος
a portable light, a lamp
μα̂λλον
very, exceedingly/more
μάρτυς
a witness
μαστιγόω
to whip, flog
μέγας
big, great
μέγεθος
greatness, magnitude, size, height, stature
μεθύω
to be drunken with wine
μέν
on the one hand, on the other hand
μένω
to stay at home, stay where one is, not stir
μεστός
full, filled, filled full
μετά
in the midst of, among with gen., dat., and acc.
μεταξύ
betwixt, between
μέταυλος
the inner court, behind the
μετέρχομαι
to come or go among
μή
not
μηδείς
and not one
μηδέποτε
never
μήτε
and not
μήτηρ
a mother
μηχανάομαι
to prepare, make ready
μικρός
small, little
μιμνήσκω
to remind, put
μισέω
to hate
μοιχάζω
To commit adultery
μοιχάω
to have dalliance with
μοιχεία
adultery
μοιχεύω
to commit adultery with
μοιχή
adulterer
μοιχός
an adulterer, paramour, debaucher
μόνος
alone, left alone, forsaken solitary
μυλών
a mill-house
νεανίσκος
a youth
νομίζω
to hold or own as a custom or usage, to use customarily, practise
νομοθέτης
a lawgiver
νόμος
anything assigned, a usage, custom, law, ordinance
Νόμοσἀκουετε
Name???
νόος
mind, perception
νύκτωρ
by night
νυ̂ν
now at this very time
νύξ
the night-season or a night
ξύλον
wood
ὁ
the, that
ὅδε
this
ὁδός2
a way, path, track, road, highway
̓Οη̂θεν
Name?
οἰ̂δα
to know
οἴκαδε
to one's home, home, homewards
οἰκει̂ος
in or of the house, domestic
οἰκειότης
kindred, relationship
οἰκία
a building, house, dwelling
οἰκίδιος
domestic
οἴκοι
at home, in the house
οἰκονόμος
one who manages a household
οἴομαι
to suppose, think, deem, imagine
οἱ̂ος
such as, what sort or manner of nature, kind
οἴχομαι
to be gone, to have gone
ὀλιγαρχία
an oligarchy, government in the hands of a few families or persons
ὀλίγωρος
little-caring, lightly-esteeming, scornful, contemptuous
ὁμοι̂ος
like, resembling
ὁμολογέω
to speak together
ὅμως
all the same, nevertheless, nothwithstanding, still
ὄπισθεν
behind, at the back
ὁπότε
when
ὁπότερος
which of two, whether of the twain
ὅπως
as, in such manner as
ὁράω
To see
ὀργή
natural impulse or propension: one's temper, temperament, disposition, nature
ὀργίζω
to make angry, provoke to anger, irritate
ὅς
this, that;
ὅσπερ
the very man who, the very thing which
ὅστις
any one who, anything which
ὅτι2
that
ὅτι
any one who, anything which
οὐ
not
οὐδέ
but not
οὐδείς
and not one
οὐδέποτε
and not ever or nor ever, not even ever, never
οὐκέτι
no more, no longer, no further
οὐ̂ν
really, at all events
οὔπω
not yet
οὔτε
and not
οὑ̂τος
this
οὕτως
in this way or manner, so, thus
ὀφείλω
to owe, have to pay or account for
πάγος
that which is fixed or firmly set
πα̂γος
district
παιδίον
a little or young child
παιδίσκη
a young girl, maiden
παίζω
to play like a child, to sport, play
παι̂ς
a child
παλλακή
young girl
παρά
from the side of, c. gen., beside, alongside of, c. dat., to the side of, motion alongside of, c. acc.
παραβαίνω
to go by the side of
παραγγέλλω
to transmit as a message
παραδίδωμι
to give or hand over to another, transmit
παρακαλέω
to call to
παρακελεύομαι
to order
παραλαμβάνω
to receive from
παραλείπω
to leave on one side, leave remaining
παρασκευάζω
to get ready, prepare
πάρειμι
to be by or present
παροινία
drunken behaviour, drunken violence, a drunken frolic
πα̂ς
all, the whole
πάσχω
to receive an impression from without, to suffer
πατάσσω
to beat, knock
πάτριος
of or belonging to one's father
παύω
to make to cease
πείθω
to prevail upon, win over, persuade
πειράω
to attempt, endeavour, try
πένης
one who works for his daily bread, a day-labourer, a poor man
πέντε
five
περί
around, round about with gen., dat., and acc.
περιάγω
to lead or draw round
περιστρέφω
to whirl round
περιτρέχω
to run round and round, run round
πηρός
disabled in a limb, maimed
πίπτω
to fall, fall down
πιστεύω
to trust, trust to or in, put faith in, rely on, believe in
πίστις
trust
πλει̂στος
most, largest
πλήν
more than
πλήσσω
to strike, smite
πλούσιος
rich, wealthy, opulent
ποθεν
from some place or other
ποιέω
to make
ποιητέος
to be made or done
ποιός
of a certain nature, kind or quality
πόλις
a city
πολίτης
a member of a city or state
πολλάκις
many times, often, oft
πολυπραγμοσύνη
the character and conduct of the πολυπράγμων
πολύς
many
πότερος
whether of the two?
πρα̂γμα
that which has been done, a deed, act
πράσσω
to pass over
πρεσβυ̂τις
an aged woman
πρόειμι
to go forward, go on, advance
πρόκειμαι
to be set before one
πρόοιδα
to know beforehand
πρός
motion from
πρόσειμι
to go to or towards, approach
προσέρχομαι
to come or go to
προσέχω
to hold to, offer
προσίημι
to send to or towards, let come to
προσποιέω
to make over to
προστίθημι
to put to
προσφέρω
to bring to or upon, apply to
πρόσωπον
the face, visage, countenance
πρότερος
prae.
πρω̂τος
before, in front, former, earlier
πυνθάνομαι
to learn by hearsay or by inquiry
πώποτε
ever yet
πως
in any way, at all, by any means
ῥᾴδιος
easy, ready, easy to make or do
σιδήριον
an implement or tool of iron
σίδηρος
iron
σιωπάω
to be silent
σιωπή
silence
σκέπτομαι
to look about, look carefully
σός
thy, thine, of thee
στήλη
a block of stone
σύ
you
συγγνώμη
acknowledgment, confession
συγχωρέω
to come together, meet
συκοφαντέω
to accuse falsely, slander, calumniate
συνδειπνέω
to dine or sup with
συνεθίζω
to accustom
σύν-λέγω
???
σύνοιδα
to share in knowledge, be cognisant of
συνόχωκα
to be held together
σφόδρα
very, very much, exceedingly, violently
σω̂μα
the body
Σώστρατος
Name
σωτηρία
a saving, deliverance, preservation, safety
σωφρονέω
to be sound of mind
σώφρων
of sound mind
ταράσσω
to stir, stir up, trouble
τάσσω
to arrange, put in order
ταχύς
quick, swift, fleet
τε
and
τεκμήριον
a sure signs. or token
τελευται̂ος
last
τελευτάω
to complete, finish, accomplish
τέσσαρες
four
τέχνη
art, skill, craft in work, cunning of hand
τηνικαυ̂τα
at that time, then
̔τί
who? which?
τίθημι
to set, put, place
τίμημα
an estimate, valuation
τιμωρέω
to help, aid, succour
τιμωρία
help, aid, assistance, succour
τις
any one, any thing, some one, some thing;
τίς
who? which?
τιτθός
a teat, nipple
τοίνυν
therefore, accordingly
τοιου̂τος
such as this
τολμάω
to undertake, take heart
τοσου̂τος
so large, so tall
τότε
at that time, then
τριάκοντα
thirty
τρόπος
a turn, direction, course, way
τυγχάνω
to hit
τῳ̂
therefore, in this wise, thereupon
ὑβρίζω
to wax wanton, run riot
ὕβρις
wantonness, wanton violence or insolence
ὑμέτερος
your, yours
ὑπέρ
over, above, w. gen, over, beyond, w. acc.
ὑπερῳ̂ον
the upper part of the house, the upper story or upper rooms
ὑπό
from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc.
ὑπονοέω
to think secretly, suspect
ὑποπέμπω
to send under
ὑποπτεύω
to be suspicious
ὑποψία
suspicion, jealousy
ὕστερον
latter, last
ὕστερος
latter, last
φανερός
open to sight, visible, manifest, evident
φάσκω
to say, affirm, assert
φειδωλός
sparing, thrifty
φημί
to declare, make known
φίλος
loved, beloved, dear
φοιτάω
to go to and fro, up and down, to stalk
φόνος
murder, homicide, slaughter
φράζω
to point out, shew, indicate
φυλάσσω
to keep watch and ward, keep guard
χαίρω
to rejoice, be glad, be delighted
χείρ
the hand
χείρων
worse, meaner, inferior
χράω1
to fall upon, attack, assail
χρή
it is fated, necessary
χρη̂μα
a thing that one uses
χρόνος
time
ψεύδω
to cheat by lies, beguile
ψη̂φος
a small stone, a pebble, rubbed and rounded
ψιμυθιόω
to paint with white lead
ψοφέω
to make an inarticulate noise, to sound, make a noise
ψυχή
breath
ὠ̂
O! oh!
ὠθέω
to thrust, push, shove, force onwards or away
ὡς
thus, as, so that, since
ὥσπερ
just as if, even as
ὥστε
as, as being