Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/199

Click to flip

199 Cards in this Set

 • Front
 • Back
pää
cranium
rintakehä
thorax
lantio
pelvis
yläraaja
membrium superior
alaraaja
membrium inferior
mediaanitaso
ruumiin keskitaso, jakaa sen oikeaan ja vasempaan puoliskoon symmetrisesti
sagittaalitaso
jakaa ruumiin kahteen mediaanitason kanssa samansuuntaiseen epäsymmetriseen osaan
frontaalitaso
jakaa ruumiin etu ja takaosaan
horisontaalitaso l. transversaalitaso
jakaa ruumiin ylä- ja alaosaan
anterior, anteriorinen
etu-, edessä sijaitseva
posterior, posteriorinen
taka-, takana sijaitseva
ventralis, ventraalinen
vatsanpuoleinen
dorsalis, dorsaalinen
selänpuoleinen (myös kämmenselän ja jalkapöydän)
lateralis, lateraalinen
kauempana keskitasosta
medialis, mediaalinen
lähellä mediaanitasoa
cranialis, craniaalinen
päänpuoleinen
caudalis, caudaalinen
hännän-, peränpuoleinen
superior, superiorinen
ylempänä, ylhäällä
inferior, inferiorinen
alempana, alhaalla
sinister
vasen
dexter
oikea
superficialis
pinnallinen
profundus
syvä
externus, externalis
ulko-, ulkopuolinen
internus, internalis
sisä-, sisäpuolinen
transversus, transversalis
poikittainen
longitudinalis
pitkittäinen
radialis, radiaalinen
värttinäluun-, peukalonpuoleinen
ulnaris, ulnaarinen
kyynärluun-, pikkusormenpuoleinen
tibialis
sääriluun-, ukkovarpaanpuoleinen
fibularis
pohjeluun-, pikkuvarpaanpuoleinen
palmaarinen l. volaarinen
kämmenenpuoleinen
plantaarinen
jalkapohjanpuoleinen
proximaalinen
tyven-, vartalonpuoleinen
distaalinen
kärjenpuoleinen
tibia, os tibiae
sääriluu
fibula, os fibulae
pohjeluu
radius, os radii
värttinäluu
ulna, os ulnae
kyynärluu
humerus, os humerii
olkaluu
femur, os femorii
sääriluu
flexio
koukistus
extensio
ojennus
adductio
lähennys
abductio
loitonnus
rotatio
kierto
circumductio
pyöritys
supinaatio
kyynärnivelen uloskierto
pronaatio
kyynärnivelen sisäänkierto
inversio
nilkan sisäänkierto
eversio
nilkan uloskierto
intermedius
välissä oleva
frontalis, frontaalinen
otsanpuoleinen
occipitalis, occipitalinen
niskanpuoleinen
centralis, centraalinen
keskeinen, keskellä, keskus-
peripherialis
laidalla, ääreis-
obliquus
vino, viisto-
os frontale
otsaluu
os occipitale
takaraivon luu
os coxae
lonkkaluu
os ilium, os ilii
suoliluu
os ischii, os ischium
istuinluu
os pubis
häpyluu
os sacrum
ristiluu
ossa longa
pitkät luut
ossa brevia
lyhyet luut
ossa plana
litteät luut
diafyysi
luun varsi
epifyysi
luun paksuuntunut pää
substantia compacta
tiivis luu
substantia spongiosa
luuhohka
periosteum
luun sidekudoskalvo
articulus acromioclaviculare, AC-nivel
olkalisäke-solisluunivel
articulus sternoclaviculare, SC-nivel
solisluu-rintalastanivel
angulus costae
kylkiluun kulma
os costae
kylkiluu
capitulum costae
kylkiluun pää
caput femorii
reisiluun pää
caput humerii
olkaluun pää
collum femorii
reisiluun kaula
condylus
nivelnasta
corpus
varsi, runko
corpus vertebrae
nikamarunko
crista iliaca
suoliluun harju
epicondylus
sivunasta
facies
pinta
facies articularis
nivelpinta
foramen
reikä
foramina sacralia
ristiluun reiät
foramen intervertebrale
kaularangan nikamien välinen reikä
fossa
kuoppa
fossa supraspinata
lapaluun ylempi kuoppa
fossa infraspinata
lapaluun alempi kuoppa
fovea
kuoppa (pieni)
fovea throcanterica
sarvennoisen pieni kuoppa (reisiluussa)
incisura
lovi
incisura jugularis
kaulakuoppa
linea
linja
linea aspera
reisiluun takapinnan harju
margo
reuna
margo superior scapulae
lapaluun yläreuna
margo medialis scapulae
lapaluun sisäreuna
margo lateralis scapulae
lapaluun ulkoreuna
scapula
lapaluu
spina scapulae
lapaluun harju
angulus superior scapulae
lapaluun ylempi kulma
angulus inferior scapulae
lapaluun alempi kulma
processus
lisäke
processus transversus
poikkihaarake
processus spinosus
okahaarake
processus coracoideus
korppilisäke
sulcus
vako
sulcus humerii
olkaluun vako
trochanter
sarvennoinen
trochanter major
isosarvennoinen
trochanter minor
pieni sarvennoinen
tuber
kyhmy
tuber calcanei
kantaluun kyhmy
tuber ischii
istuinluun kyhmy
tuberculum
kyhmy (pieni)
tuberculum major
olkaluun iso kyhmy
tuberculum minor
olkaluun pieni kyhmy
tuberositas
luun pinnan kyhmyinen alue
tuberositas tibiae
sääriluun kyhmyinen alue
tuberositas deltoidea
olkaluun kyhmyinen alue
ossa cranii
kallon luut
neurocranium
aivokopan luut
splancocranium
kasvojen luut
columna vertebralis
selkäranka
vertebrae cervicales
kaulanikamat
vertebrae thoracicae
rintanikamat
vertebrae lumbales
lannenikamat
vertebrae sacrales
ristinikamat
vertebrae coccygeae
häntänikamat
os coccygis
häntäluu
vertebra cervicales
kaulanikama
vertebra thoracicae
rintanikama
vertebra lumbale
lannenikama
sternum
rintalasta
manubrium sterni
rintalastan kädensija (yläosa)
corpus sternum
rintalastan runko (keskiosa)
processus xiphoideus
miekkalisäke (rintalastan alaosa)
cingulum membri superioris
hartiarengas
clavicula
solisluu
brachium
olkavarsi
antebrachium
kyynärvarsi
ossa carpi
ranneluut
manus
käsi
ossa metacarpalia
kämmenluut
ossa digitorum manus
sormien luut
cingulum membri inferioris
lantiorengas
crus
sääri
patella
polvilumpio
ossa tarsi
nilkan luut
pes
jalka
ossa metatarsalia
jalkapöydän luut
ossa digitorum pedis
varpaiden luut
bursa
limapussi (luun ja jänteen välissä)
bursiitti
limapussin tulehdus
discus vertebrae
välilevy
discus prolapsis
välilevyn pullistuma
art. atlanto-occipitale
ylempi niskanivel
art. atlantoaxiale
alempi niskanivel
art. glenohumerale
olkanivel
fossa glenoidale
lapaluun nivelkuoppa
art. cubiti
kyynärnivel
art. humeroulnare
olkaluu-kyynärluunivel
art. humeroradiale
olkaluu-värttinäluunivel
art. radioulnare proximalis
tyvenpuoleinen kyynärluu-värttinäluunivel
art. radioulnare distalis
kärjenpuoleinen kyynärluu-värttinäluunivel
art. radiocarpea
ylempi rannenivel
art. mediocarpea distalis
alempi rannenivel
art. carpometacarpalis
ranteen ja kämmenluiden välinen nivel
art. carpometacarpea pollicis
peukalon tyvinivel
art. metacarpophalangeale, MP-nivelet
sormien tyvinivelet
art. interphalangeale proximale, PIP-nivelet
sormien keskinivelet
art. interphalangeale distale, DIP-nivelet
sormien kärkinivelet
art. sacroiliaca, SI-nivel
ristiluu-suoliluunivel
art. genu
polvinivel
art. tibiofibulare proximalis
sääriluu-pohjeluunivel
art. talocrurale
ylempi nilkkanivel, säären ja telaluun välinen
art. talocalcaneonaviculare
alempi nilkknivel, telaluun, kantaluun ja veneluun välinen
art. tarsometatarsae
nilkan luiden ja jalkapöydän luiden välinen nivel
talus
telaluu
calcaneus
kantaluu
naviculare
veneluu
art. metatarsophalangeale
varpaiden tyvinivelet
art. interphalangeale pedis proximale
varpaiden keskinivelet
art. interphalangeale pedis distale
varpaiden kärkinivelet
malleolus lateralis
ulkokehränen
malleolus medialis
sisäkehränen
ossa tarsii
nilkan luut
ossa metatarsii
jalkapöydän luut
acromion
olkalisäke
vertebra prominens
7. kaulanikama
spina iliaca anterior superior
suoliluun ylempi etummainen kärki
spina iliaca anterior inferior
suoliluun alempi etummainen kärki
spina iliaca posterior superior
suoliluun ylempi takimmainen kärki
spina iliaca posterior inferior
suoliluun alempi takimmainen kärki