Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wat is uw godsdienst?
What's your religion?
Ik ben niet relgieus.
I'm not religious.
Bent u getrouwd?
Are you married?
Ik ben ongetrouwd.
I'm not married.
Ik heb geen kinderen.
I have no children.
Hoeveel broers en zusters heeft u?
How many brothers and sisters do you have?
Hoe oud ben je?
How old are you?
Zijn/Haar naam is...
His/Her name is....
Wanneer is jouw verjaardag?
When is your birthday?
Heb je een eigen kamer?
Do you have your own room?
Ik deel mijn kamer.
I share my room.
Ik heb het koud.
I'm cold.
Ik heb het warm.
I'm hot.
Spreekt u Engels?
Do you speak English?
Spreekt iemand Engels?
Does anyone speak English?
Ik spreek een beetje Nederlands.
I speak a little Dutch.
Ik begrijp het niet.
I don't understand.
Kunt u alstublieft langzamer spreken?
Could you speak slowly please?
Kunt u dat herhalen?
Could you repeat that?
Hoe zegt men....?
How do you say?
Wat betekent....?
What does... mean?
INGANG
ENTRANCE
GERESERVEERD
RESERVED
GESLOTEN
CLOSED
INLICHTINGEN
INFORMATION
NOODUITGANG
EMERGENCY EXIT
RICHTING TOILETTEN
BATHROOMS THIS WAY
UITGANG
EXIT
VERBODEN TOEGANG
NO ENTRY
VERBODEN TE ROKEN
NO SMOKING
achternaam
surname
adres
address
beroep
profession
geboortebewijs
birth certificate
geboortedatum
date of birth
geboorteplaats
place of birth
geslacht
sex
handtekening
signature
huwelijkse staat
marital status
leeftijd
age
legitimatie
identification
nationaliteit
nationality
reden voor bezoek
reason for visit
rijbewijs
driving license
paspoortnummer
passport number
toeristenkaart
tourist card
visum
visa
Hoe kom ik in...?
How do I get to....?
Is het ver/dichtbij?
Is it far/close?
Kunt u het op de kaart aanwijzen?
Could you show me on the map?
Ga rechtdoor.
Go straight.
Ga linksaf/rechtsaf bij....
Turn left/right at the...
de volgende hoek
the next corner
het stoplicht
traffic lights
achter
behind
voor
in front of
tegenover
opposite from/across
Waar kan ik een kaartje kopen?
Where can I buy a map?
Ik wil naar.... gaan.
I want to go to ....
Ik wil graag een plaats reserveren naar....
I'd like to book a seat to....