Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
can't tell if/might/may...
kamoshirenai
I might buy a vacation home.
Watashi wa bakeishon no uchi o kau kamoshirenai.
I might not buy that book.
Watashi wa sono hon o kawanai kamoshirenai.
I might not buy anything.
Watashi wa nani mo kawanai kamoshirenai.
They might not leave by tomorrow.
Karera wa ashita made shuppatsu shinai kamoshirenai.
He might arrive after you.
Kare wa anata no ato de tsuku kamoshirenai.
He may not arrive in time.
Kare wa maniawa nai kamoshirenai.
It may die soon.
Sore wa mo sugu shinu kamoshirenai.
to go sightseeing/to go visit
kenbutsu ni iku
I might (go) visit our property next week.
Raishuu watashitachi no tochi o kenbutsu ni iku kamoshirenai.
I may sell everything during the autumn.
Aki no aida ni subete o uru kamoshirenai.
It might rain soon.
Mo sugu ame ga furu kamoshirenai.
They might have good luck.
Karera wa kooun o motsu kamoshirenai.
to turn into/to change into/to become/to come to pass
ni naru
My nephew might become a doctor.
Watashi no oi wa isha ni naru kamoshirenai.
My aunt might return next week.
Watashi no obasan wa raishuu kaeru kamoshirenai.
My niece might fly to Africa.
Mei wa afurika ni hikou suru kamoshirenai.
I may borrow some money from my grandmother.
Obaasan kara okane o kariru kamoshirenai.
My brother-in-law might travel to Europe.
Giri no kyoudai wa Youroppa made ryokou suru kamoshirenai.
I may call my brother-in-law next month.
Raigetsu giri no kyoudai ni denwa suru kamoshirenai.
I might not go home early.
Watashi wa hayaku kaeranai kamoshirenai.
I may not show it to him.
Kare ni misenai kamoshirenai.
I might wait a little longer.
Mou sukoshi matsu kamoshirenai.
They might not fix my car.
Karera wa watashi kuruma o naosenai kamoshirenai.
Jana, you might like it.
Jana san, sore ga suki kamoshirenai.