Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Someone should eat.
Tabeta hou ga ii desu.
I should eat breakfast.
Watashi wa asa gohan o tabeta hou ga ii desu.
I should sell the car.
Jidousha o utta hou ga ii desu.
I should buy the car.
Jidousha o katta hou ga ii desu.
I should buy some new skis.
Watashi wa atarashii sukii o katta hou ga ii desu.
I should buy a clock.
Okidokei o katta hou ga ii desu.
I should sell my business to my son.
Musuko ni watashi no bijinesu o utta hou ga ii desu.
You should see his new sailboat.
Kare no atarashii seiru bouto o mita hou ga iss desu.
He should understand you.
Kare wa anata o wakatta hou ga ii desu.
Someone should turn on the light.
Dareka ga raito o tsuketa hou ga ii desu.
They should turn off the radio.
Karera wa rajio o keshita hou ga ii desu.
This spring, I should pay back the money.
Kono haru ni okane o shiharatta hou ga ii desu.
This summer, I should visit my family.
Kono natsu ni watashi no kazoku o houmon shita hou ga ii desu.
In the fall, I should return to California.
Aki ni Karihoruniya ni kaetta hou ga ii desu.
during
no aida ni
During the winter, I should learn German.
Fuyu no aida ni Doitsugo o naratta hou ga ii desu.
more often
motto shibashiba
I should go to church more often.
Motto shibashiba kyoukai ni itta hou ga ii desu.
They should try again.
Karera wa mouichido doryoku shita hou ga ii desu.
My sister-in-law should look for a better job.
Giri no shimai wa motto ii shigoto o sagashita hou ga ii desu.
She should shut the door.
Kanojo wa to o shimeta hou ga ii desu.
We should follow the signs.
Watashitachi wa kamban no touri ni suru hou ga ii desu.
You should meet my boss.
Watashi no bosu ni atta hou ga ii desu.
You should show it to his niece.
Kare no mei ni sore o miseta hou ga ii desu.
You should swim more.
Motto oyoida hou ga ii desu.
I should not eat the fruit.
Furuutsu o tabete wa ikemasen. Furuutsu o tabete wa ikenai.
I should buy a dictionary.
Jisho o katta hou ga ii desu.
I should not buy that new lamp.
Sono atarashii rampu o katte wa ikenai.
I should sell my stock.
Kabu o utta hou ga ii desu.
like this
kono you ni
You shouldn't see me like this.
Kono you ni watashi o mite wa ikemasen.
We shouldn't follow the river.
Watashitachi wa kawa no touri ni itte wa ikemasen.
You shouldn't do that.
Sore o shite wa ikemasen.
You shouldn't think about it.
Sono koto o kangaete wa ikemasen.
You shouldn't go out every night.
Maiban dekakete wa ikemasen.
One shouldn't steal.
Hito wa nusunde wa ikemasen.
Shouldn't you eat the soup?
Suupu o tabeta hou ga ii ja nai desu ka.
Shouldn't you buy a new car?
Atarashii jidousha o katta hou ga ii ja nai desu ka.
Shouldn't you buy more of them?
Sorera o motto katta hou ga ii ja nai desu ka.
Shouldn't you wash the windows first?
Saisho ni mado o aratta hou ga ii ja nai desu ka.