Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/90

Click to flip

90 Cards in this Set

 • Front
 • Back
It is necessary to eat.
Taberu koto wa hitsuyou desu.
That's difficult to believe.
Shinjiru koto wa muzukashii desu.
It has been three years.
Sannen kakatteimasu.
It has been a long time.
Nagai jikan kakatteimasu.
This train is always late.
Kono densha wa itsumo okuremasu.
It's already five o'clock.
Mou go ji desu.
Do you have enough money?
Okane ga juubun arimasu ka.
Is it true?
Hontou desu ka.
If...then…
moshi...nara...
If that is true then this is also true.
Moshi sore wa hontou nara; kore mo hontou desu.
If that is true; then Mr. Yamada won't go.
Moshi sore wa hontou nara; Yamada san wa ikimasen.
It's really good.
Sore wa hontou ni ii desu.
Really! That's terrific.
Hontou ni! Sore wa sugoi desu.
She is so pretty.
Kanojo wa totemo kirei desu.
He is so nice.
Kare wa totemo yasashii desu.
There are many photographs.
Shashin ga takusan arimasu.
There are so many books. (Books great many exist.)
Hon ga sugoku takusan arimasu.
This is such a good book.
Kore wa hontou ni subarashii hon desu.
The weather is so nice today; you know?
Kyou wa hontou ni ii tenki desu ne.
usually
taitei/futsuu
I usually leave about eight o'clock.
Taitei hachi ji goro dekakemasu.
I lke the snow very much.
Yuki ga daisuki desu.
It's snowing.
Yuki ga futteimasu.
Which one is best?
Dore ga ichi ban ii desu ka.
We are poor people.
Watashitachi wa binbou desu.
It was a very rich country.
Sore wa totemo kanemochi no kuni deshita.
This room is better than that room.
Kono heya wa sono heya yori mo ii desu.
This room is worse than that room.
Kono heya wa sono heya yori mo warui desu.
It was the worst hotel. (That hotel was the worst.)
Sono hoteru wa saiaku deshita.
The line was too long.
Gyouretsu wa nagasugimashita.
My backpack is very light.
Watashi no ryukkusakku wa totemo karui desu.
heavy
omoi
is too heavy
omosugimasu
Your luggage is too heavy for the airplane.
Anata no nimotsu wa hikouki niwa omosugimasu.
We wanted some empty glasses.
Ikutsuka kara no gurasu ga hoshikatta desu.
The bus was full of people.
Basu wa manin deshita.
We wanted that information.
Sono jouhou ga hoshikatta desu.
The information was wrong.
Jouhou ga machigaemashita.
Life is beautiful. (To be alive-thing is wonderful.)
Ikiru koto wa subarashii desu.
I was at home all day.
Watashi wa ichinichijuu ie ni imashita.
to want to stay/exist
itai
We want to stay at home. We want to be at home.
Watashitachi wa ie ni itai desu.
We are going to stay in a four star hotel.
Yotsu boshi no hoteru ni tomarimasu.
to practice
renshuu suru
I want to practice French.
Watashi wa furansugo o renshuu shitai desu.
It is necessary to eat.
Taberu koto wa hitsuyou desu.
That's difficult to believe.
Shinjiru koto wa muzukashii desu.
It has been three years.
Sannen kakatteimasu.
It has been a long time.
Nagai jikan kakatteimasu.
This train is always late.
Kono densha wa itsumo okuremasu.
It's already five o'clock.
Mou go ji desu.
Do you have enough money?
Okane ga juubun arimasu ka.
Is it true?
Hontou desu ka.
If...then…
moshi...nara...
If that is true then this is also true.
Moshi sore wa hontou nara; kore mo hontou desu.
If that is true; then Mr. Yamada won't go.
Moshi sore wa hontou nara; Yamada san wa ikimasen.
It's really good.
Sore wa hontou ni ii desu.
Really! That's terrific.
Hontou ni! Sore wa sugoi desu.
She is so pretty.
Kanojo wa totemo kirei desu.
He is so nice.
Kare wa totemo yasashii desu.
There are many photographs.
Shashin ga takusan arimasu.
There are so many books. (Books great many exist.)
Hon ga sugoku takusan arimasu.
This is such a good book.
Kore wa hontou ni subarashii hon desu.
The weather is so nice today; you know?
Kyou wa hontou ni ii tenki desu ne.
usually
taitei/futsuu
I usually leave about eight o'clock.
Taitei hachi ji goro dekakemasu.
I lke the snow very much.
Yuki ga daisuki desu.
It's snowing.
Yuki ga futteimasu.
Which one is best?
Dore ga ichi ban ii desu ka.
We are poor people.
Watashitachi wa binbou desu.
It was a very rich country.
Sore wa totemo kanemochi no kuni deshita.
This room is better than that room.
Kono heya wa sono heya yori mo ii desu.
This room is worse than that room.
Kono heya wa sono heya yori mo warui desu.
It was the worst hotel. (That hotel was the worst.)
Sono hoteru wa saiaku deshita.
The line was too long.
Gyouretsu wa nagasugimashita.
My backpack is very light.
Watashi no ryukkusakku wa totemo karui desu.
heavy
omoi
is too heavy
omosugimasu
Your luggage is too heavy for the airplane.
Anata no nimotsu wa hikouki niwa omosugimasu.
We wanted some empty glasses.
Ikutsuka kara no gurasu ga hoshikatta desu.
The bus was full of people.
Basu wa manin deshita.
We wanted that information.
Sono jouhou ga hoshikatta desu.
The information was wrong.
Jouhou ga machigaemashita.
Life is beautiful. (To be alive-thing is wonderful.)
Ikiru koto wa subarashii desu.
I was at home all day.
Watashi wa ichinichijuu ie ni imashita.
to want to stay/exist
itai
We want to stay at home. We want to be at home.
Watashitachi wa ie ni itai desu.
We are going to stay in a four star hotel.
Yotsu boshi no hoteru ni tomarimasu.
to practice
renshuu suru
I want to practice French.
Watashi wa furansugo o renshuu shitai desu.