Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Jana will pay for the drinks.
Jana san wa nomimono no okane o haraimasu.
I drink wine.
Wain o nomimasu.
I am taking the airplane.
Hikouki o tsukamaemasu.
I take sugar in my coffee./Someone puts sugar in the coffee.
Kouhii ni sato o iremasu.
I am sleeping in that room.
Sono heya de neteimasu.
I am making a cup of coffee.
Ippai no kouhii o tsukutteimasu.
I live in Honshu.
Honshu ni sundeimasu.
I am arriving about noon.
Hiru goro tsukimasu.
Are you doing the laundry?
Sentaku o shiteimasu ka?
Are you paying the bill?
Okanjou o haraimasu ka.
What are you looking for?
Nani o sagashite imasu ka.
Are you drinking juice?
Jyuusu o nondeimasu ka.
You're taking your suitcase, aren't you?
Suutsukeesu o motteikimasu ne.
You are taking (will go with) the children, aren't you?
Kodomotachi o tsurete ikimasu ne.
You are not sleeping well.
Yoku neteimasen.
What are you doing?
Nani o shiteimasu ka.
My father will pay for the meal.
Chichi wa shokujidai o haraimasu.
He is looking for a job.
Kare wa shigoto o sagashiteimasu.
She drinks a lot.
Kanojo wa sugoku nomimasu.
Bus number five goes to the beach.
Bichi ni iku basu wa go ban desu.
My nephew is sleeping in the bedroom.
Oi wa bedddoruumu de neteimasu.
My niece will make tea tomorrow.
Ashita watashi no mei wa ocha o tsukurimasu.
My grandchildren live in Spain.
Watashi no mago wa Supein ni sundeimasu.
We are leaving by airplane.
Hikouki de ikimasu.
We will pay for your ticket.
Anato no kippu o haraimasu.
We are paying cash.
Genkin de haratteimasu.
We are looking for the right road.
Tadashii michi o mitsuketeimasu.
We will drink fruit juice.
Furuutsu jyuusu o nomimasu.
The adults are drinking beer.
Otona wa biiru o nondeimasu.
We are taking our luggage with us.
Watashitachi to issho ni nimotsu o motteikimasu.
We will take our children with us.
Kodomotachi to issho ni tsurete ikimasu.
We are sleeping at the hotel tonight.
Konban hoteru de nemasu.
We are making dinner this evening.
Konban bangohan o tsukurimasu.
One person
hitori
One each person
hitori zutsu
We're buying a gift for each child.
Hitori zutsu no kodomo no tame ni okurimono o kaimasu.
Are you guys looking for something?
Nanika o sagashiteimasu ka.
It takes time.
Jikan ga kakarimasu.
You people take too much time.
Anatagata wa jikan ga kakaritsugimasu.
Are you sleeping?
Neteimasu ka.
Can they see the clock from here?
Karera wa koko kara tokei ga miemasu ka.
They are leaving tomorrow.
Karera wa ashita shuppatsu shimasu.
My parents pay for everything.
Ryoushin ga subete haraimasu.
They are looking for their husbands.
Kanojora wa kanojora no goshujin o sagashiteimasu.
They are drinking with their friends.
Karera wa tomodachi to issho ni nondeimasu.
They take too many things with them.
Karera wa ousugiru mono o motteikimasu.
My friends sleep at my house sometimes.
Tomodachi wa tokidoki watashi no ie de nemasu.
They are making lunch.
Hirugohan o tsukutteimasu.
They are making lunch.
Hirugohan o tsukutteimasu.