Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I eat lunch at the office every day.
Watashi wa mainichi jimusho de hirugohan o tabemasu.
I am eating dinner.
Shokuji o tabeteimasu.
I am not eating dinner.
Shokuji o tabeteimasen.
I drink a cocktail before dinner every evening.
Maiban shokuji no mae ni kakuteru o nomimasu.
I'm drinking a cocktail now.
Ima kakuteru o nondeimasu.
John pays the landlord every month.
Jon san wa maitsuki jinushi ni haraimasu.
John is paying the bill now.
Jon san wa ima okanjou o haratteimasu.
Someone is paying these things.
Dareka wa kono monogoto o haratteimasu.
Mother is selling my car.
Haha wa watashi no kuruma o utteimasu.
Mr. Suzuki is renting an apartment.
Suzuki san wa apaato o kariteimasu.
Mr. Suzuki is not renting an office.
Suzuki san wa jimusho o kariteimasen.
I'm looking for the train to Tokyo.
Toukyou made no densha o sagashiteimasu.
I am writing a letter to my parents.
Ryoushin ni tegami o kaiteimasu.
He is learning Japanese.
Kare wa Nihongo o naratteimasu.
The teacher is leaving now.
Sensei wa ima shuppatsu shiteimasu.
The doctor is not leaving yet.
Oisha san wa mada shuppatsu shiteimasen.
The students are speaking in German.
Gakuseitachi wa Doitsugo de hanashiteimasu.
That man is studying Japanese.
Sono otoko no hito wa Nihongo o benkyo shiteimasu.
I'm living in the countryside.
Watashi wa inaka ni sundeimasu.
I'm cutting the bread.
Pan o kitteimasu.
I'm not cutting the paper.
Kami o kitteimasen.
My family is traveling to China.
Kazoku wa Chugoku ni ryokou ni shiteimasu.
My parents are not traveling to Australia.
Ryoushin wa Ousutoraria made ryokou o shiteimasen.
I am seated.
Suwatteimasu.
I'm standing up.
Tatteimasu.
That boy is running to school
Sono otoko no ko wa gakko made hashitteimasu.
John's girlfriend is walking to work.
Jon san no gaarufurendo wa shigotoba made aruiteimasu.
Tina's boyfriend is visiting his boss.
Tina san no bouifurendo wa kare no bosu o houmon shiteimasu.
He's holding the chair.
Kare wa isu o motteimasu.
He is not holding the painting.
Kare wa kaiga o motteimasen.
He's not listening.
Kare kitteimasen.
I eat lunch at the office every day.
Watashi wa mainichi jimusho de hirugohan o tabemasu.