Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/38

Click to flip

38 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
When does it begin? When will it start?
Sore wa itsu hajimarimasu ka.

(hajimaru)
None
Will you guys come back tonight?
Anatagata wa konban kaerimasu ka.

(kaeru)
None
Will the dog return today?
Inu wa kyou kaerimasu ka.

(kaeru)
None
His father goes out every day.
Kare no otousan wa mainichi dekakemasu.

(dekakeru)
None
sound
oto
Her husband will hear the train.
Kanojo no goshujin wa densha no oto o kikimasu.

(kiku)
None
My son keeps his money in his wallet.
Musuko wa kare no saifu ni okane o shimatte okimasu.

(shimatte oku)
None
baby
akachan
The woman holds her baby.
Josei wa akachan o dakimasu.

(daku)
None
We are going to live a long time.
Watashitachi wa nagaku ikimasu.

(ikiru)
None
They always look at the people.
Karera wa itsumo hitotachi o mimasu.

(miru)
None
Your daughter looks tired (appears to be tired).
Anato no musume wa tsukareteiru youni miemasu.

(you ni mieru)
None
A new car
atarashii jidousha/shinsha
They're getting a new car tomorrow.
Karer wa ashita atashii jidousha o te ni iremasu.

(te ni ireru)
None
The mail
yuubin
My family sends a lot of mail.
Watashi no kazoku wa takusan no yuubin okurimasu.

(okuru)
None
Do you guys take the bus?/Do you people ride on the bus?
Anatagata wa basu ni norimasu ka?

(noru)
None
Do you accept credit cards?
Kurejitto kado o ukemasu ka.

(ukeru)
None
That person reads a lot of books.
Sono hito wa takusan no hon o yomimasu.

(yomu)
None
wonderful/amazing/great
sugoi
Your family prepares great dinners.
Anata no kazoku wa sugoi dinaao tsukurimasu.

(tsukuru)
None
The children will play all day.
Kodomotachi wa ichinichijyuu asobimasu.

(asobu)
None
My grandfather thinks a lot.
Watashi no sofu wa yoku kangaemasu.

(kangaeru)
None
John will wait near the station.
Jon san wa eki no chikaku de mattemasu.

(matsu)
None
He waits for the last train.
Saigo no densha o mattemasu.

(matsu)
None
Mr. Kaneda is going to take his wife to the pharmacy.
Kaneda san wa kusuriya ni okusan no ikimasu.

(tsurete iku)
None
He shows his car to everybody.
Kare wa minasan ni jidousha o misemasu.
None
That shop repairs cars.
Sono mise wa jidousha no shuuri o shimasu.

(shuuri o suru)
None
everything
subete
Mr. Akiyama checks everything.
Akiyama san wa subete o shirabemasu.

(shiraberu)
None
Paul and Mr. Yamamoto prefer that small restaurant.
Poru san to Yamamoto san wa sono chiisai resutoran no hou o konomimasu.

(no hou o konomu)
None
She washes the windows every month.
Maitsuki mado o araimasu.

(arau)
None
Do you carry your younger sister's books?
Anata wa imouto san no hon o hakobimasu ka.

(hakobu)
None
I always bring the tickets.
Itsumo kippu o mottekimasu.

(mottekuru)
None
I meet with my grandfather at 3 o'clock every day.
Watashi wa mainichi san ji ni sofu to aimasu.

(au)
None
She meets (for the first time) many people at the coffee house.
Kanojo wa kissaten de takusan no hito ni de aimasu.

(de au)
None
Mr. Yamasaki and his wife spend a lot of money.
Yamasaki san to kare no okusan wa takusan okane o tsukaimasu.

(tsukau)
None
usually
taitei