Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/52

Click to flip

52 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
a question/the questions
shitsumon
We answer the questions.
Watashitachi wa shitsumon ni kotaemasu.

(kotaeru)
None
The baby will be born tomorrow.
Akachan wa ashita umaremasu.


(umareru)
None
I forget.
Wasuremasu.

(wasureru)
None
He earns a lot of money.
Kare wa takusan no okane o moukemasu.

(moukeru)
None
They often win.
Yoku kachimasu.

(katsu)
None
We get off the train in Tokyo.
Watashitachi wa Toukyou de densha o orimasu.

(oriru)
None
the stairs
kaidan
Mr. Maru goes down the staris.
Maru san wa kaidan o orimasu.

(oriru)
None
Mr. Yamada will go up the stairs.
Yamada san wa kaidan o noborimasu.

(noboru)
None
I stay at expensive hotels
Takai hoteru ni tomarimasu.

(tomaru)
None
Steve is moving to Tokyo next week.
Suchiibu san wa raishuu Toukyou ni hikkoshi shimasu.

(hikkosu)
None
John moves the table.
Jon san wa te^beru o ugokashimasu.

(ugokasu)
None
The children will run very fast.
Kodomotachi wa totemo hayaku hashirimasu.

(hashiru)
None
Do you touch/feel the food.
Tabemono o swarimasu ka.

(sawaru)
None
Mr. Yamada is going to give Mrs. Suzuki some money.
Yamada san wa Suzuki san ni okane o agemasu.

(ageru)
None
Mrs. Suzuki will give the money back.
Suzuki san wa okane o kaeshimasu.

(kaesu)
None
We visit our parents every day.
Watashitachi wa mainichi ryoushin o houmon shimasu.

(houmon suru)
None
The boy puts the book on the table.
Otokonoko wa te^beru no ue ni hon o okimasu.

(oku)
None
The boy puts on his clothes.
Otokonoko wa kare no youfuku o kimasu.

(kiru)
None
I return to Yokohama next week.
Raishuu Yokohama e kaerimasu.


(kaeru)
None
the television
terebi
Do you turn on the television every day?
Anata wa mainichi terebi o tsukemasu ka.

(tsukeru)
None
Do you turn off the television at night?
Anata wa yoru ni terebi o keshimasu ka.

(kesu)
None
smell/odor/aroma
nioi
Do you smell the desert?
Deza^to no nioi o kagimasu ka.


(kagu)
None
My older brother will receive many gifts.
Oniisan wa takuson no okurimono o maraimasu.

(marau)
None
My younger sister swims very well.
Imouto wa jouzu ni oyogimasu.


(oyogu)
None
Do you guys go in that house every day?
Anatagata wa mainichi sono ie ni hairimasu ka.

(hairu)
None
She will enter the station at 8 am.
Kanojo wa gozen hachi ji ni eki ni hairimasu.

(hairu)
None
My older sister knows Mr. yamada.
Watashi no ane wa Yamada san o shitteimasu.

(shitte iru)
None
Do they know Tokyo well?
Toukyou o yoku shitteimasu ka.
effort
doryoku
You people try very hard. (You people do much effort)
Anatagata wa totemo doryoku shimasu.

(doryoku suru)
None
It will die within two days.
Sore wa futsuka no uchi ni shinimasu.

(shinu)
None
It will fall off the table.
Sore wa te^beru kara ochimasu.


(ochiru)
None
She will become a waitress.
Ueitoresu ni narimasu.

(ni naru)
None
It follows the street./It goes like the street
Sore wa michi no touri ni ikimasu.

(touri ni iku)
None
We dream every night.
Watashitachi wa maiban yume o mimasu.

(yume o miru)
None
I go home at 7pm every night.
Watashi wa maiban gogo shichi ji ni kaerimasu.

(kaeru)
None
I will return to Hokkaido every year.
Maitoshi Hokkaido ni kaerimasu.


(kaeru)
None
My younger brother is going to return his gifts to the store.
Watashi no otouto wa mise ni kare no okurimono o kaeshimasu.

(kaesu)
None
He passes the post office every morning.
Kare wa maiasa yu^bin kyoku o tourisugimasu.

(tourisugiru)
None
a test/exam
shiken
He will pass every test.
Subete no shiken o gokaku shimasu.

(gokaku suru)
None
That seems difficult./That appears difficult.
Sore wa muzukashii youni miemasu.

(youni mieru)
None
Do you people use credit cards.
Anatagata wa kurejitto kado o tsukaimasu ka.

(tsukau)
None
the dishes
sara
None
The waiter removes the dishes from the table.
Ueita^ wa te^beru kara sara o ugokashimasu.

(ugokasu)
None
Mr. Yamada often lends money to John.
Yamada san wa yoku Jon san ni okane o kashimasu.

(kasu)
None
John sometimes borrows money from Mr. Yamada.
Jon san wa tokidoki Yamada san kara okane o karimasu.

(kariru)
None
John owes some money to Mr. Yamada.
Jon san wa Yamada san ni okane no kari ga arimasu.

(kari ga aru)
None