Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/51

Click to flip

51 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
acute angle
spetsig vinkel
addition
addition
angle
vinkel, vinkeln, vinklar, vinklarna
arithmetic
aritmetiskt
axis
axel, axeln, axlar, axlarna
codomain, range
kodomän, målmängd, värdemängd,värderummet, bildrummet
constant
konstant, konstanten, konstanter, konstanterna
counter clock wise
moturs (i mat positiv riktn.)
determine
bestämma, bestämmer, bestämde, bestämt
difference
skillnad/olikhet
divided by
dividera med
domain
domän, område
down under
nedanför
equal with
lika med
even
jämn
explain
förklara, förklarar, förklarade, förklarat
None
express
uttrycka, uttrycker, uttryckte, uttryckt
function
funktion
image
bild
infinite
oändlig
integer
heltal
length
längd, längden, längder, längderna
minus
minus
multiplication
multiplikation
multiply
multiplicera, multiplicerar, multiplicerade, multiplicerat
negative
negativ
number
nummer, numret, nummer, numren
obtain
få, får, fick, fått
obtuse angle
trubbig vinkel
odd
udda
operator
operator
perpendicular/othogonal
vinkelrät/ortogonal
plus
plus
positive
positiv
property
egenskap, egenskapen, egenskaper, egenskaperna
None
real number
reelt tal
rectangular
rätvinkligt/rektangulär
result
resultat, resultatet, resultat, resultaten
satisfy
uppfylla, satisfiera
solution
lösning, lösningen, lösningar, lösningarna
solve
lösa, löser, löste, löst
square
fyrkant
substitute
insätta, insätter, insatte, insatt
substitution
insättning
summary
sammanfattning, sammanfattningen, sammanfattningar, sammanfattningarna
system
system, systemet, system, systemen
times
gång
to the power of
raise
unequal
olik
value
värde, värdet, värden, värdena
variable
variabel, variabeln, variabler, variablerna