Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
jij bent de vriend van Alberto, juist
sei l'amico di Alberto, giusto?
sedert een week
da una settimana
ik ben te gast in het huis van Alberto
sono ospite a casa di Alberto
ik woon met een vriend
abito con un amico
voor een tijdschrift
per una revista
welk genoegen!
che piacere!
zeer goed
benissimo
ik werk eindelijk
finalmente lavoro
ik ben werkelijk tevreden
sono davvero soddisfatto
waar werk je?
dove lavori?
in een architectenbureau
in uno studio di architettura
in de Garibaldistraat
in corso Garibaldi
in de buurt van het station
in vicino alla stazione
verdien je goed?
guadagni bene?
voldoende
abbastanza