Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
come stai
hoe gaat het met je
da quanto tempo sei in italia?
sinds wanneer ben je in Italie
dove abiti
waar woon je?
abito in centro
ik woon in het centrum
sei studente?
ben je een student?
lavoro già da un anno
ik werk al sinds een jaar
sei in vacanza
ben je op vakantie?
buone vacanze!
prettige vakantie
proprio cosi (accent op i)
precies
dove alloggi?
waar logeer je?
abito in un piccolo appartamento
ik woon in een klein appartement
non lavoro, studio ancora
ik werk niet, ik studeer nog
ami gli animali
je houdt van dieren
certo
zeer zeker
preparo un servizio fotografico
ik werk aan een fotoreportage