Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
İletişim
Gönderici ve alıcı arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişi
İletişim unsurları
1. Gönderici
2. Alıcı
3. İleti
4. Kanal
5. Bağlam
6. Şifre
7. Geri bildirim (Dönüt)
Gösterge
Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgu
Gönderge
Bir göstergenin gerçek dünyadaki karşılığı
Dil göstergesi
Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem
Doğal gösterge
Doğada kendiliğinden oluşan durum
Sosyal gösterge
Günlük hayatta düzeni sağlamak için belirlenilen işaret sistemleri
Trafik ışıkları
Görgü kuralları
Gösteren
Sözcük, resim, şekil, işaret gibi öğeler
Gösterilen
Gösteren olgunun çağrıştırdığı şey
Belirti
Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergedir.
Gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki nedenlidir.
Dumanın gözükmesi
İnsanın ateşlenmesi
Yaprakların sararması
Belirtke
İletişim kurma, bilgi aktarma amacı içeren göstergedir.
Gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki nedensiz ve uzlaşımsaldır.
Trafik lambaları
Gemilerde kullanılan bayraklar
Görsel gösterge (İkon)
Dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran en basit araç
Resim
Şema
Harita
Simge
Bir toplumda, gösteren ile gösterilen arasında sürekliliğini koruyan, uzlaşımsal ve çoğunlukla da nedensiz ilişkiye dayanan görsel biçim
Barışı anlatan zeytin dalı
Çalışkanlığı gösteren karınca
Bağımsızlığı gösteren ülke bayrakları
İletişim araçları
Dil
Jest ve mimikler
Resim, şekil, çizgi gibi semboller
Simgeler
Dil
İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar çevresinde gelişen, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden örülmüş anlaşma sistemi
Dilin özellikleri
Seslerden oluşmuş anlaşma sistemi
Düşünce ve zekanın göstergesi
Canlı ve sosyal bir varlık
Milleti oluşturan özelliklerin başı
Birlik ve beraberliği sağlar
Tarih ve kültürle iç içe
Bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler oluşturur
Dilin işlevleri
1. Göndergesel işlev
2. Heyecana bağlı işlev
3. Alıcıyı harekete geçirme işlevi
4. Kanalı kontrol işlevi
5. Dil ötesi işlev
6. Şiirsellik işlevi
Dilin öndergesel işlevi
Dilin bilgi verme amacıyla kullanılması

Öğretici ve açıklayıcı metinlerde kullanılır.
Su, iki hidrojen, bir oksijen atomundan oluşur
Dilin heyecana bağlı işlevi
Duyguların aktarılması

Eleştiri yazılarında, söylevlerde, fıkralarda, lirik şiirlerde, özel mektuplarda kullanılır.
Ah o eski güzel günler!
Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi
Alıcıda tepki ve davranış değişikliği oluşturmak

Özellikle söylevlerde, genelgelerde, reklamlarda, ilanlarda kullanılır.
Aç artık şu kapıyı.
Dilin kanalı kontrol işlevi
İletişimin sürdürülmesiyle ilgili
Söylediklerimi anladın mı?
Dilin dil ötesi işlevi
Dille ilgili bilgi vermek, dilbilgisi konusunda açıklamalar yapmak

Ders kitaplarında, bilimsel metinlerde, öğretici yazılarda
Yapım eki almış sözcüklere türemiş sözcük denir.
Dilin şiirsel işlevi
İleti kendi dışında herhangi bir şeyi yansıtmaz.

Dilin, sanata özgü gerçekliği yansıtmasıdır.

Sanatçı daha çok yan ve mecaz anlamlı söcükler kullanır. Dili kendi üslubuyla kullanır.
Bir med zamanı, gökyüzü kurşunla örtülü.
Dil ve kültürün ortak yanları
Geçmiş ile gelecek arasında köprü
Toplumun oluşmasında etkili
Toplum yaşayış biçiminin ifadesi
Milletin en önemli ortak özellikleri
Lehçe
Tarih içinde bir dilden ayrılan ve o dilden büyük ölçüde farklılaşan kolu
Çuvaşça
Yakutça
Şive
Dilin bilinen tarihi seyri içinde ondan ayrılan ve bazı farklılıklar gösteren kolu
Kazakça
Azerice
Kırgızca
Ağız
Aynı dilin bir ülke içindeki farklı biçimleri
Karadeniz ağzı
Ege ağzı
Argo
Bir grubun sözcüklere yeni anlam vermesiyle oluşan konuşma şekli
Yazı dili
Bir ülkede resmi dil olarak kabul edilen ve her alanda aynı kurallarla kullanılan dil
Konuşma dili
Kelime dağarcığı yazı diline göre kısıtlı olan ve günlük hayatta kullanılan dil
Dil ailesi
Aynı kaynaktan gelen, benzer özellikler taşıyan akraba diller topluluğu
Başlıca dil aileleri
Hint-Avrupa
Hami-Sami
Bantu
Çin-Tibet
Ural-Altay
Hint-Avrupa dil ailesi
Hint-İran
Slav
Roman
Cermen
Hint-İran dilleri
İran
Afganistan
Pakistan
Nepal
Sri Lanka
Slav dilleri
Rusça
Bulgarca
Lehçe (Polonya)
Çekçe
Slovakça
Baltık dilleri
Roman dilleri (Latinceden türetilmiş diller)
İtalyanca
Fransızca
İspanyolca
Portekizce
Rumence
Cermen dilleri
İngilizce
Almanca
Felemenkçe
İsveççe
Norveççe
Hami dilleri
Eski Mısır dili
Kuşi dili
Libya-Berberi dili
Çad dili
Sami dilleri
Arapça
İbranice (Kenanca)
Habeşçe
Akatça
Bantu dil ailesi
Afrika'nın büyük bir kısmında konuşulan diller
Çin-Tibet dil ailesi
Çince
Tibetçe
Vietnamca
Kmerce
Ural-Altay dil ailesi
Ural ve Altay dillerinin akrabalığı kesin olarak saptanamamıştır.
Genel görüşe göre bu iki kol tek kaynaktan çıkmış ancak zamanla bu kolların akrabalık bağı çok zayıflamıştır.
Ural ve Altay dillerinin ortak özellikleri
Eklemeli
Sözcük ve cümle yapısı
Ünlü uyumu
Eylemlerde çekim eki
Sözcük türetmede yapım eki
Sözcük benzerlikleri
Ural dilleri
Estonca
Fince
Macarca
Altay dilleri
Türkçe
Moğolca
Tunguzca
Korece
Japonca
Yapılarına göre diller
Tek heceli (Ayrımlı)
Çekimli (Bükümlü)
Eklemeli (Bitişimli)
Tek heceli diller
Her kelime tek heceden ibarettir.
Kelimelerin çekimli şekli yoktur, yani sözcükler her zaman kök durumundadır.
Cümlenin anlamı genellikle kelimelerin sıralanışından anlaşılır.
Konuşmada birbirine benzeyen kelimeleri ayırt etmek için çok zengin bir vurgu sistemi oluşmuştur.
Çince
Tibetçe
Siyamca
Annamca
Vietnamca
Siyamca
Endonezyaca
Bask dili
bazı Afrika dilleri
Çekimli diller
Çekim sırasında ve yeni kelimeler türetilirken kelime kökö genellikle değişir.
Ekler kelimenin önüne, ortasına ve sonuna gelebilir.
Kelime kökündeki asıl sesler yeni kelimede aynı kalır.
Sami dilleri
Hint-Avrupa dilleri

Hint dili, Farsça, Almanca, Felemenkçe, İngilizce, İskandinav dilleri, Latince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Rumence, Rusça, Bulgarca, Sırpça, Lehçe, Arapça, İbranice
Eklemeli diller
İsim ve fiil çekiminde ve yeni kelimelerin teşkilinde kök değişmez.
Kökün önüne veya sonuna ekler getirilerek kelime yapımı veya çekimi gerçekleştirilir.

Türkçe sondan eklemeli bir dildir.
Ural-Altay dilleri

Türkçe, Macarca, Moğolca, Japonca, Korece, Fince, Estonca, Kızılderili dili, Eskimoca, Gürcüce
Türk ve Türkçe sözcükleri ilk kez hangi metinde kullanılmıştır?
8. asırda dikilen Orhun Anıtları'nda