Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
他是不是我们学院的老师?
ta shi4 bu shi4 wo3men xue2yuan4 de lao3shi1
你认识不认识他
ni3 ren4shi bu ren3shi ta1
我们认识一下,我的中文名字叫马大为
wo3men ren3shi yi2xia4, wo3 de zhong1wen2 ming2zi
你学习什么专业。
ni3 xue2xi2 shen2me zhuanye4
我学习美术专业
wo3 xue2xi2 mei3shu4 zhuan1ye4
现在我们都学习汉语,也都是汉语系的学生
xian4zai4 wo3men dou1 xue2 xi2 han4yu3, ye3 dou1 shi4 han4yu3 xi4 de xue2sheng