Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ach a oiread
either
cabhantar
counter
crann
tree
culaith
suit (of clothes)
geansaí
jumper, jersey
cabhantair
counters
croinnte
trees
cultacha
suits (of clothes)
geansaíocha
jumpers, jerseys
léinteacha
shirts
mathaireacha
mothers
neart
many, lots of
mórán
many, much (negative)
seaicéid
jackets
cosúil (leis an)
like (the)
daor
dear, expensive
saor
cheap
ní bheidh
will not be
nach mbeidh
will not... be... ?
bhíothadh
one was, people were
beifear
one will be, people will be
ní bheifear
one will not be
in aice le
near, beside
leis an
with the
ar ndóigh
of course
níl mé cinnte an bhfuil Cáit anseo nó nach bhfuil.
I am not certain whether Cáit is here or not.
Tá teach ag an mbean.
The woman has a house.
Bhí rothar ag an fear
The man had a bicycle.
Beidh gasúr ag an múinteoir.
The teacher will have a child.
Bhí mé seachtain ann anuraidh.
I was there a week last year.