Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
昨天的京剧怎么样?
zuo2tian de jingju4 zen3meyang4?
今天天气很好,我们去游泳,好吗?
jintian tianqi4 hen3 hao3 , wo3men qu4 you2yong3, hao3 ma
太好了!什么时候去?
tai hao3 le! Shen4me shi2hou qu4
现在去,可以吗?
xian4zai4 qu4, ke3yi3 ma
可以
ke3yi3
明天您有时间吗
ming2tian nin2 you3 shi2jian ma
对不起,请再说一遍
dui4buqi3, qing3 zai4 shuo yi2 bian4
很抱歉,恐怕不行
hen3 bao4qian4, kong3pa4 bu4 xing