Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
可以进来吗
ke3yi3 jin4lai ma?
清进
qi3ng jin4
您贵姓
nin2 gui4xing
我行陆叫陆雨平
wo2 xing4 Lu3 jiao4 Lu4 Yu3 Ping2
认识你很高兴
ren4shi ni3 hen3 gao1xing
我是铻言学院的学生
wo3 shi4 Yu3yan4 xue2yuan4 de xue2sheng
我学习汉语
wo3 xue2xi2 han4yu3