Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
那是谁
na4 shi4 shei2
那是我们老是
na4 shi4 wo3men lao3shi
她是哪国人
ta shi4 na3 guo2ren2
她是中国人
ta shi4 Zhong guo2 ren2
这是我朋友
zhe4 shi4 wo3 peng2 you
你也是老师马
ni3 ye3 shi4 lao3shi1 ma
我不是老师我是医生
wo3 bu2 shi4 lao3shi wo3 shi4 yi1sheng1