Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Bydda i'n gorffen y cwrs Cymraeg mewn saith wythnos.
I'll be finishing the Welsh course in 7 weeks.
Beth hoffet ti ei wneud wedyn?
Hoffwn i fynd i Iwerddon am bythefnos.
What would you like to do then?
Pryd yn union byddwch chi eisiau mynd?
Exactly when do you want to go?
Fe fydda i'n rhydd ar ol y chweched ar hugain o fis Ebrill.
I'll be free after the 26th of April.
Fyddwch chi eisiau teithio mewn awyren neu ar long?
Do you want to travel by plane or by boat?
Mae'n gad 'da fi deithio ar y mor, ond dw i wedi after a mynd mewn awyrennau.
I hate to travel by sea, but I am used to going in airplanes.
O'r gorau. Bydd y daith yn costio dwy fil o bunnau.
All right. The trip will cost 2,000 pounds.
Fyddwch chi'n galw ar ol saith o'r gloch?
Bydda. Fe fydda i'n gallu galw unrhyw amser.
Wyt ti'n edrych ymlaen at y daith?
Ydw. Fe fydda i'n mynd i gael llawer o hwyl.
Fydda i byth yn gofyn i Ceri am lifft eto.
Dw i erioed wedi gweld y fath yrru gwallgof yn fy myw.
Bydd rhaid i ti gael llygad ar Mathew.
Dw i'n gwybod hynny yn barod. Bachgen peryglus iawn ydy e.
Fe fyddwn ni'n mynd i'r dre yn y prynhawn.
Ardderchog. Alla i fynd gyda chi?
I ble byddi di'n mynd?
Dw i'n mynd i Gymru, os bydd hynny yn bosib.
Ystafell sengl byddwch chi ei heisiau?
Ie, a hoffwn i gael teledu yn yr ystafell ac ystafell ymolchi.
Fydd rhaid i fi brynu nwy ar ben hynny?
Na fydd. Mae'r pris yn cynnwys y nwy.