• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/46

Click to flip

46 Cards in this Set

 • Front
 • Back
parzysty
pair
nieparzysty
impair
zaokrąglać
arrondir
liczyć, kalkulować
calculer
liczyć (w pamięci)
compter (de tête)
robić rachunki
faire des calculs
dodawanie
une addition
dodawać
aditionner
odejmowanie
une soustraction
odejmować
soustraitre
mnożenie
une multiplication
mnożyć
multiplier
dzielenie
une division
dzielić
diviser
1/2
une moitié
1/3
un tiers
1/4
un quart
1/5
un cinquième
1/10
un dixième
ułamki
des fractions
podwójne
doublé
potrójne
triplé
poczwórne
quadruplé
liczyć średnią
faire la moyenne
mierzyć
mesurer
głębokość
une profondeur
głęboki
profond(e)
mieć hektar
faire une hectare
metry sześcienne
mètres cubes
powierzchnia
une surface
mieć powierzchnię
avoir une superficie
ogromny
immense
gigantyczny
gigantesque
powiększyć
agrandir
zmniejszyć
rapetisser
masywny
pesant
robić cięższym
alourdir
robić lżejszym
allèger
wydłużać
rallonger
skracac
raccourcir
wąski
étroit
zwężać
rétrécir
podwyższać
hausser
obniżać
abaisser
kopiec, góra
un tas
stos
une pile