Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/94

Click to flip

94 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Daoguang
Keizer (rond 1839)
Lin Zexu
1839 gestuurd door keizer om opium aan te pakken
Treaty of Nanjing
1842 eerste der ongelijke verdragen | vergoeding opium / vrije handel / Hong Kong en 5 verdragshaven | / extraterritorialiteit
Hong Xiuquan
Gek die Taiping begon in 1851, Nanjing 1853, val 1861
Zheng Guofan
moest in 19e eeuw opstanden indammen
Li Hongzhang
leider zelfversterkingsbeweging 1861 -jaren 90
Nian Rebellion
1835-1868 boeren uit noord centraal china bij Huaibei | verslagen door Zheng Guofan en Li Hongzhang
Z-W Moslimopstand
begon over mineralen, tegen confucionisme, 1855-1861
N-W Moslimopstand
1862, neergeslagen door Zuo Zongtang
Zuo Zongtang
sloeg NW Moslimopst neer
Sino-Japanse oorlog
1895 Japan veroverde Taiwan, Korea onafhankelijk
Sino-Franse oorlog
1882-1885 Vietnam onafhankelijk van China
Boxeropstand
1898-1901 groep boeren in opstand tegen buitenlandse missionarissen | en christendom; 1900 Qing steunde ze (geen keus) en verklaarde oorlog aan | 8 naties
Boxer Protocol
1901 china moest betalen voor schade, vernedering
Feng Guifen
1861 Zongli Yamen 'kantoor voor algemene regeling' voor buitenlandse politiek | 1869 Tongwenguan, diplomatenschool
Kang Youwei
jaren 1890 Drie Stadia: disorder / approaching peace / universal peace | confucionistische gedachtes, nieuwe teksten uit vroege Han | interesse vor westerse ideologie, niet alleen techniek
Drie Stadia
zie Kang Youwei
Liang Qichao
leerling Kang Youwei, educational reform, politieke praatgroepjes | eenheidsgevoel mensen, vrijere samenleving | 1898 gesprekken met Guangxu over hervormingen, "Hundred Days" | nationalisme | Hervormer: westen weren, Qing behouden
Hundred Days
zie Liang Qichao
Weng Tonghe
hielp Liang Qichao in 1898 gesprekken bij keizen Guangxu
Cixi
keizerin, stierf in 1908
Guangxu
keizer, stierf 'toevallig' 1 dag voor Cixi 1908
New Policies/xinzheng
1901 (klopt dit? Kian had 1911) | Hervormingen: | - onderwijs: 1905 afschaffing staatsexamen, mensen geletterd, kennis verspreiden | - militair: 1901 Yuan Shikai leider New Army | - constitutie (nadat in 1905 Japan Rusland versloeg)
Yuan Shikai
1895 leider Beiyang Army bij Tianjin | 1901 leider New Army | eerste duitse instructeurs, later japanse | vrij snel president China | 1913 dwong assembly 5 jarig presidentschap goed te keuren | 1913 schopte KMT uit de assembly | 1914 schafte alle raden af | 1916 wilde monarchie stichten | 1916 dood
New Army
Yuan Shikai 1901
Sun Yatsen
1866-1925 Revolutionair: Mandsjoes weg | in het westen opgelied | plannen: mandsjoes weg / westerse aantasting verhelpen | / regering door het volk voor het volk | 1905 in Japan leider Revolutionary Alliance | 1911 eerste president | 1913 vluchten naar Japan voor Yuan | 1916 terug in China, wilde KMT hecht maken, zat in Guangzhou | 1925 dood door kanker, nationale held | jaren 1940 Chinese National Father
Xinhai revolutie
1911 Nanjing hoofdstad, Sun Yatsen voorlopige president | Yuan Shikai hielp Qing niet | redenen: | - intellectuele druk verandering | - nationalisme | - leiders dachten alleen aan eigen macht
Song Jiaoren
leider KMT | 1913 vermoord, waarschijnlijk door Yuan Shikai | kwam toen kritiek op Yuan
Twenty-one Demands
1915 japan wilde allerlei privileges, vooral in noorden
Zhang Xun
generaal, 1917zette hij de 11 jarige Qing op de troon, duurde 2 weken
Wu Peifu
warlord
Feng Xuxiang
warlord
Beiyang leger
splitste in Andu en Zhili legers
Zhang Zuolin
warlord Mandsjoerije | 1926 beijing in handen | werkte samen met de jappen
New Youth
blaadje door Cheng Duxiu 1915, klassieke taal | jongeren moesten niet naar ouderen luisteren
Chen Duxiu
uitgever New Youth | had in Frankrijk gestudeerd | Revolutionairen: opstand grote invloed | secretaris generaal CCP
Hu Shi
collega Cheng Duxiu Beijing University | Evolutionairen: rustig culturele verandering
New Culture Movement
door Cheng en HU | moderne schrijftaal | westerse waarden overnemen | vanaf 1915 | individual freedom, science, democracy and emancipation of women
Cai Yuanpei
zocht mensen bijeen om nieuwe taal te creeren
May Fourth Movement
1919 demonstratie studenten naar aanleiding van besluit in Versaille | dat de Jappen in Shandong mochten blijven 2 juli werd de overeenkomst geweigerd | door de chinese delegatie | nationalisme
Shanghai Marxist Study Society
| begin van de CCP, ontstond na 1917, Mao Zedong deed ook mee
Chinese Communist Party
| 1921 opgericht | na 1925 ondergronds in Shanghai
Gregor Voitinsky
comintern CCP
Hendricus Sneevliet
comintern CCP
Mikhail Borodin
comintern 1923 gestuurd naar KMT voor reorganisatie Lenin model | militaire academie eiland Whampoa bij Ghuangzhou
Three Principals of the People
| KMT ding: nationalisme, democratie, socialisme
Chiang Kaishek
commandant academi Whampoa | macht op 3 gebieden: president / voorzitter KMT / leiding leger
May 30th Movement
1925 Chinbese werker vermoord door Japanse soldaat in Shanghai
National Revolution Army
| Leger op Whampoa
Northern Expedition
NRA naar Yangzi om China te herenigen
Wang Jingwei
1927 leider KMT left, aangewezen door Borodin
Green Gang
onderwereld Shanghai | 12 apr 1927 bij bevrijding Shanghai purge communisten uit KMT
New Life Movement
1934 confucianisme + fascisme
Zhu De
leider CCP leger
Mao Zedong
richt met Zhu De in 1928 in Jinggangshan de rural base area op | 1928 verdreven door KMT leger, naar Jiangxi | 1931 Chinese Sovjet Republiek | 1949 roept PRC uit | 1960 president af na GLF | 19 sep 1976 dood
Otto Braun (Li De)
comintern bij Mao
Long March
vlucht na 5e campagne KMT | 1933-34 86.000 mensen 370 dagen 6.000 mijl | slechts 8.000 bereikten Yan'an, Shaanxi
Zhang Xueliang
KMT generaal | die in 1936 Chiang ontvoert om actie tegen jappen af te dwingen
Marco Polo Bridge
beginpunt oorlog met jappen 1937 | KMT regering vlucht naar Sichuan
Sino-Japanse oorlog
1937-1945
Rape of Nanjing
dec 1937, jappen carte blanche met bevolking | 200.000 doden
Eight Route Army
1940 Communistisch leger dat tegen de jappen vocht
Three All
Jappen campagne: alles vernietigen, verbranden, plunderen
Wang Jingwei
1940 leider in Nanjing (collaborateur)
United Front
samenwerking CCP en KMT tegen jappen | 1936 begin na ontvoering Chiang | jun 1941 eind na verraad door KMT
Dixie Mission
contact VS met communisten in Yan'an, Mao | jul 1944 - maa 1947 | onderhandelaar Hurley | ging mis
People's Republic of China
| 1 okt 1949
Koreaanse Oorlog
25 jun 1950 - 27 jul 1953 tussen N en Z | VS hielp Z, drongen te ver door in het N omdat ze euforisch het | communisme wilde verslaan | China voelde zich bedreigd en stuurde een vrijwilligersleger | staakt het vuren rond 38e breedtegraad
Hundred Flowers Movement
| 1957 vrijheid meningsuiting, feedback van intellectuelen | hiervoor was kritiek verboden | na paar maanden stilgezet, teveel kritiek | intellectuelen daarna vervolgd
Vijf Jaren Plan
1953 plan naar sovjetmodel gericht op zware industrie | hulp van russen bij uitvoering
Mutual Aid Teams
samenwerking boeren op kleine schaal jaren 50
Agricultural Producer's Cooperative
| bundeling 3 tot 5 MAT
Great Leap Forward
1958-1960 boeren in communes | geen eigen bezit meer | focus op productie van staal | sociaal klimaat waarin gelogen werd over productie met als | gevolg buitensporige graan belastinginning, hongersnood, | onvolstelbaar aantal doden | na GLF splising in partij: | Maoist line en Liu-Deng line
Liu Shaoqi
1960 president PRC | okt 1968 verbannen in CR, naar concentratiekamp | Lin Biao volgde hem op | 1969 overleden
Peng Dehuai
minister van defensie die in jun 1959 kritiek leverde op Mao | vanwege GLF tijdens de Lushan Conferentie | werd afgezet en opgevolgd door Lin Biao | deed mee aan long march, was goede vriend van Mao | 1966 gearresteerd in CR | 1974 omgekomen in CR | 1978 in ere hersteld door CCP
Lin Biao
vriendje van Mao | 1960 minister van defensie | voerde in het leger het rode boekje in met uitspraken van Mao | later ook bij scholen en arbeiders | 1968 opvolgen Liu Shaoqi Vice-Chairman CCP | rond 1970 begon Mao hem te wantrouwen vanwege zucht naar macht | militaire coup in sept 1971, gepland in Shanghai | vliegtuig stort neer bij vlucht
Lushan Conferentie
jun 1959 | kritiek Peng Dehuai
Deng Xiaoping
samen met Liu meer pragmatische blik op communisme | stonden wat kapitalistische ideeen toe | in CR heropgevoed, in fabriek tewerkgesteld | 1973 door Zhou Enlai teruggebracht | apr 1976 door Gang of Four buiten partij gezet maar kwam terug | 1978 de echte macht in partij
Great Proletarian Cultural Revolution
| 16 mei 1966 - 1969/1976 | 16 aug 1966 Tiananmen 11 miljoen Red Guards | 22 aug 1966 verbod politie ingrijpen Rode Garden | feb 1967 ingrijpen leger, halve burgeroorlog | okt 1968 12th Plenum of the 8th Party Congress | Liu Shaoqi verbannen | dec 1968 Down to the Countryside movement
Four Great Rights
四大自由: 大鸣、大放、大字报、大辩论 | 1966 in grondwet verwerkt tijdens CR | - the right to speak out freely | - to air one's views fully | - to write big-character posters | - to hold great debates | 1979 geschrapt na Democracy Wall beweging
Zhou Enlai
1949 Prime Minister and Minister of Foreign Affairs | accepteerde de CR, maar steunde het niet | kreeg na de CR macht terug | gebruikte die om Deng Xiaoping in 1973 terug te brengen | vormde met Deng en Ye Jianying een front tegen Gang of Four | jan 1976 dood, opvolger Hua Guofeng (en niet iemand uit GoF)
Jiang Qing
vrouw van Mao, was vroeger actrice in Shanghai | bij CR verantwoordelijk voor culturele opvoeding
Gang of Four
Jiang Qing, Zhuang Chunqiao, Yao Wenyuan, Wang Hongwen | verheerlijkten Mao | apr 1976 Deng buiten parij gezet | hoopten toen op steun legerleiders, maar die kwam niet | 6 okt 1976 gearresteerd in opdracht van Hua Guofeng | 1981 veroordeeld, eerst doodstraf, later levenslang | ondertussen vrijgelaten / dood
Shanghai Communique
1972 bezoek Nixon aan Mao | VS wilde steun China vanwege Sovjetunie | VS gaf aan Taiwan als onderdeel van China te zien
Hua Guofeng
begin 1976 opvolger Zhou Enlai Premier of the People's Republic of China | wilde na Mao dood zijn lijn blijven volgen | wilde zelfs net als Mao vereerd worden | 1980 een kind politiek
Four Modernisations
1975 geintroduceerd door Zhou Enlai | dec 1978 door Deng Xiaoping officieel ingevoerd | doel: china op vier gebieden een wereldmacht maken: | landbouw / industrie / wetenschap / defensie
Responsibility System
opvolger communes: vrijheid boeren, land 50 jaar in bruikleen
Fang Lizhi
wetenschapper die in 1986 ook demonstreerde voor politieke | kervormingen, studentenopstanden
Tiananmen incident
5 april 1976 rouw om dood Zhou Enlai | opstand tegen Gang of Four | Mao geeft goedkeuring aan Gang of Four om de demonstratie te | onderdrukken, 4000 mensen gearresteerd
Tiananmen opstanden
in china: June Fourth Movement | na dood Hu Yaobang 15 april 1989 begonnen | 4 mei 100.000 studenten op straat | 20 mei staat van beleg afgekondigd, leger tegengehouden door bevolking | 3 juni 's avonds aanval leger | 4 juni 's ochtends plein leeggeveegd | 5 juni beroemde foto man voor rij tanks | schattingen aantal doden 1000 - 7000
Jiang Zemin
1992-2004 opvolger Deng Xiaoping leider PRC
Hu Jintao
2004-heden opvolger Jian Zemin leider PRC
Hong Kong
1842 aan Britten gegeven na Opiumoorlog | 1997 teruugegeven aan China onder een paar voorwaarden | 50 jaar lang: | - 'een land, twee systemen' | - engels officiele voertaal | - kapitalistische systeem behouden
Taiwan
1895-1945 van Japan | 1949-1975 Chiang Kaishek en KMT | 1972 VS geeft aan Taiwan als onderdeel van china te zien | 1978-1988 Chiang Chingkuo opvolger vader Chian Kaishek | 1988 Lee Tenghui leider Taiwan, liet ook andere partijen toe |